Visa allt om Nordic Brand Academy AB
Visa allt om Nordic Brand Academy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 443 3 066 4 605 7 273 9 378 8 147 10 439 10 009 5 298 2 768
Övrig omsättning - 29 1 4 26 88 130 17 64 -
Rörelseresultat (EBIT) -208 131 -75 126 408 73 203 135 160 -33
Resultat efter finansnetto -213 120 -79 104 363 67 203 145 200 -31
Årets resultat -213 33 -121 2 189 1 76 75 148 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 370 1 370 1 253 1 025 821 503 48 57 54 75
Omsättningstillgångar 238 662 1 592 1 757 2 983 2 683 2 916 2 058 1 245 2 343
Tillgångar 1 609 2 032 2 845 2 781 3 804 3 186 2 964 2 114 1 299 2 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 138 105 227 625 436 435 359 283 135
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 5 40 40 0 0
Avsättningar (tkr) 1 370 1 370 1 190 950 710 470 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 188 523 1 549 1 605 2 469 2 275 2 489 1 715 1 016 2 283
Skulder och eget kapital 1 609 2 032 2 845 2 781 3 804 3 186 2 964 2 114 1 299 2 418
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 825 124 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 9 108 895 1 323 1 448 941 1 053 310 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 278 171 631 774 800 567 420 96 22
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0
Omsättning 443 3 095 4 606 7 277 9 404 8 235 10 569 10 026 5 362 2 768
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 3 3 6 5 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 443 3 066 4 605 3 637 3 126 2 716 1 740 2 002 5 298 1 384
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 69 289 481 767 701 754 407 330 432 81
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -208 136 -43 158 430 97 231 160 181 -16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -85,55% -33,42% -36,68% -22,45% 15,11% -21,96% 4,30% 88,92% 91,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,93% 6,59% -1,90% 4,57% 10,78% 2,35% 7,15% 8,33% 15,63% -1,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -46,95% 4,37% -1,17% 1,75% 4,37% 0,92% 2,03% 1,76% 3,83% -1,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,77% 30,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,51%
Rörelsekapital/omsättning 11,29% 4,53% 0,93% 2,09% 5,48% 5,01% 4,09% 3,43% 4,32% 2,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,17% 6,79% 3,69% 8,16% 16,43% 13,80% 15,67% 18,34% 21,79% 5,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,60% 126,58% 102,78% 109,47% 120,82% 117,93% 117,16% 120,00% 122,54% 102,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...