Visa allt om Northmill Flo AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 16 113 18 138 17 549 18 341 12 002 24 320 20 925 16 380 12 074 10 344
Övrig omsättning 2 973 3 377 1 748 1 736 751 789 781 1 599 623 961
Rörelseresultat (EBIT) 841 709 527 385 151 257 81 77 23 94
Resultat efter finansnetto 756 739 449 290 191 282 98 70 24 51
Årets resultat 441 363 169 203 90 232 7 1 5 12
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 517 3 004 2 511 2 930 1 554 694 668 689 701 652
Omsättningstillgångar 8 111 7 896 8 056 7 728 6 809 9 179 7 101 5 634 4 443 3 378
Tillgångar 11 628 10 900 10 567 10 658 8 362 9 873 7 769 6 323 5 144 4 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 376 2 935 2 572 1 902 699 609 378 371 370 366
Obeskattade reserver 1 117 960 682 574 369 308 378 350 324 380
Avsättningar (tkr) 734 766 813 841 766 691 694 585 466 368
Långfristiga skulder 1 258 1 312 1 979 2 769 1 585 0 120 0 33 167
Kortfristiga skulder 5 143 4 926 4 521 4 572 4 944 8 264 6 199 5 017 3 951 2 750
Skulder och eget kapital 11 628 10 900 10 567 10 658 8 362 9 873 7 769 6 323 5 144 4 030
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 574 715 692
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 975 3 127 2 523 1 217 984
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 1 516 1 257 1 390 969 751
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 086 21 515 19 297 20 077 12 753 25 109 21 706 17 979 12 697 11 305
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 9 13 15 13 10 9 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 611 1 814 1 950 1 411 800 1 871 2 093 1 820 1 725 1 724
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 580 629 533 474 232 435 476 527 435 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 387 918 829 461 156 264 138 144 88 164
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,16% 3,36% -4,32% 52,82% - 16,22% 27,75% 35,66% 16,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,57% 7,87% 5,41% 4,03% 2,54% 3,70% 2,23% 2,02% 1,36% 2,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,46% 4,73% 3,26% 2,34% 1,77% 1,50% 0,83% 0,78% 0,58% 1,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,42% 61,84% 54,62% 53,05% 47,33% 43,03% 35,49% 39,05% 38,11% 36,96%
Rörelsekapital/omsättning 18,42% 16,37% 20,14% 17,21% 15,54% 3,76% 4,31% 3,77% 4,07% 6,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,53% 33,80% 29,37% 22,05% 11,80% 8,60% 8,66% 10,19% 11,83% 16,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,91% 122,39% 121,81% 108,90% 91,63% 81,46% 88,76% 81,46% 74,87% 81,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!