Visa allt om Tretti AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 46 104 39 938 36 946 477 746 578 185 745 091 666 854 570 145 562 719 532 438
Övrig omsättning 0 0 0 25 621 6 944 4 814 4 523 4 094 4 952 3 438
Rörelseresultat (EBIT) 6 943 837 -3 794 -11 486 -37 830 1 560 3 130 3 182 -1 531 13 744
Resultat efter finansnetto 6 536 2 821 -1 188 -11 289 -38 073 1 254 3 734 2 813 -1 610 14 166
Årets resultat 6 536 2 821 3 375 -11 280 -37 773 920 2 898 3 751 397 9 886
Balansräkningar (tkr)
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 158 30 105 31 727 2 738 3 592 6 101 4 767 3 923 5 800 7 629
Omsättningstillgångar 13 812 14 651 31 781 53 981 152 246 188 059 162 829 171 195 146 891 119 315
Tillgångar 43 970 44 756 63 508 56 719 155 837 194 160 167 596 175 118 152 691 126 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 111 29 554 25 253 21 872 33 115 70 604 72 719 70 358 66 791 66 383
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 859 15 203 38 256 34 847 122 723 123 556 94 877 104 760 85 900 59 956
Skulder och eget kapital 43 970 44 756 63 508 56 719 155 837 194 160 167 596 175 118 152 691 126 944
Löner & utdelning (tkr)
2020-10
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 414 1 767 1 183 0 0 1 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 7 534 11 803 21 881 19 342 23 205 20 122 13 877 19 598 20 458
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader - 3 162 4 556 8 432 8 310 9 008 6 557 4 293 6 552 6 860
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 46 104 39 938 36 946 503 367 585 129 749 905 671 377 574 239 567 671 535 876
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 29 39 61 63 74 59 50 58 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 844 1 377 947 7 832 9 178 10 069 11 303 11 403 9 702 8 874
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 369 456 515 470 471 485 369 462 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 946 2 459 -2 804 -10 486 -35 246 3 811 5 207 5 916 -1 253 16 856
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,44% 8,10% -92,27% -17,37% -22,40% 11,73% 16,96% 1,32% 5,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,83% 11,72% 6,52% -13,85% -24,27% 0,86% 2,46% 2,16% -0,39% 11,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,10% 13,13% 11,21% -1,64% -6,54% 0,22% 0,62% 0,66% -0,11% 2,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,16% 96,74% 90,92% 9,11% 6,10% 11,13% 10,48% 10,76% 10,88% 14,12%
Rörelsekapital/omsättning 12,91% -1,38% -17,53% 4,01% 5,11% 8,66% 10,19% 11,65% 10,84% 11,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,13% 66,03% 39,76% 38,56% 21,25% 36,36% 43,39% 40,18% 43,74% 52,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,75% 96,37% 83,07% 130,60% 72,82% 87,60% 106,79% 102,12% 112,63% 112,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...