Visa allt om POC Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04
Nettoomsättning 398 011 348 658 286 056 221 946 276 623 266 835 190 231 144 344 107 347 132 137
Övrig omsättning 39 025 20 403 15 304 13 172 2 055 2 439 4 637 982 264 10
Rörelseresultat (EBIT) 421 -2 189 -21 805 -28 802 -6 481 7 401 14 009 12 533 10 685 11 811
Resultat efter finansnetto -3 307 -7 543 -23 934 -31 462 -7 753 7 145 14 158 12 313 2 830 11 125
Årets resultat -3 374 -6 031 -17 623 -26 566 -5 840 5 385 10 928 9 507 -1 132 21 494
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 246 106 542 100 372 74 366 43 520 33 517 37 823 39 690 42 156 49 267
Omsättningstillgångar 230 824 182 954 143 737 154 950 171 904 150 449 119 604 87 433 74 493 52 518
Tillgångar 326 070 289 496 244 109 229 316 215 424 183 966 157 427 127 123 116 649 101 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 792 119 845 59 385 77 008 103 574 109 414 104 030 93 102 83 595 68 668
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 962 3 471 3 468 8 390 4 096 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 119 54 156 39 911 13 356 5 803 0 0 24 0 4 200
Kortfristiga skulder 151 197 112 024 141 345 130 562 101 951 74 552 53 397 33 997 33 054 28 917
Skulder och eget kapital 326 070 289 496 244 109 229 316 215 424 183 966 157 427 127 123 116 649 101 785
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
Löner till styrelse & VD 2 586 2 291 1 981 1 815 1 886 4 859 1 823 1 791 910 1 206
Varav tantiem till styrelse & VD 500 333 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 543 24 572 22 425 25 786 22 498 23 683 15 493 13 014 6 801 8 056
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 524 12 399 11 286 11 048 10 437 11 419 6 844 5 285 2 852 3 464
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 437 036 369 061 301 360 235 118 278 678 269 274 194 868 145 326 107 611 132 147
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 36 34 34 31 28 25 23 20 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 845 9 685 8 413 6 528 8 923 9 530 7 609 6 276 5 367 8 809
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 083 1 134 1 072 1 186 1 167 1 473 1 014 920 551 826
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 454 22 848 -3 683 -21 579 -1 705 11 155 17 144 16 129 13 284 14 668
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,16% 21,88% 28,89% -19,77% 3,67% 40,27% 31,79% 34,46% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,29% -0,65% -8,64% -12,46% -2,85% 4,54% 9,57% 10,66% 3,47% 12,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,24% -0,54% -7,37% -12,87% -2,22% 3,13% 7,92% 9,39% 3,77% 9,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,42% 52,09% 54,61% 50,54% 42,18% 42,62% 42,65% 39,14% 34,74% 36,86%
Rörelsekapital/omsättning 20,01% 20,34% 0,84% 10,99% 25,29% 28,44% 34,80% 37,02% 38,60% 17,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,14% 41,40% 24,33% 33,58% 48,08% 59,48% 66,08% 73,24% 71,66% 67,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,90% 89,91% 64,18% 73,04% 99,16% 116,21% 143,22% 179,68% 165,21% 114,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...