Visa allt om Nivdem AB
Visa allt om Nivdem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 120 374 204 494 432 228 2 733 2 540 9 300 8 306
Övrig omsättning - - - 205 326 73 151 154 421 43
Rörelseresultat (EBIT) -281 -362 -362 -63 -50 -1 033 - -731 233 571
Resultat efter finansnetto -390 -485 -527 -261 -264 -1 257 - -976 35 451
Årets resultat -235 165 13 -261 236 84 - -659 10 238
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 379 4 506 4 633 4 788 4 716 4 816 3 940 3 873 4 122 3 794
Omsättningstillgångar 287 578 209 141 405 1 218 844 1 371 799 1 787
Tillgångar 4 666 5 084 4 843 4 929 5 120 6 034 4 783 5 244 4 920 5 581
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 339 173 160 421 186 102 66 725 716
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 317 305
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 520 4 520 4 520 4 555 4 553 4 503 4 508 4 171 3 593 3 439
Kortfristiga skulder 43 226 149 213 146 1 345 173 1 007 285 1 121
Skulder och eget kapital 4 666 5 084 4 843 4 929 5 120 6 034 4 783 5 244 4 920 5 581
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 236 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 60 60 96 0 79 0 0 199 3 008 1 863
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 71 45 44 131 43 0 0 138 880 686
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 120 374 204 699 758 301 2 884 2 694 9 721 8 349
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 0 1 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 120 374 204 494 432 - - 2 540 775 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 131 105 140 367 62 - - 320 358 242
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -154 -235 -207 97 100 -906 - -428 470 746
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -67,91% 83,33% -58,70% 14,35% 89,47% -91,66% 7,60% -72,69% 11,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,00% -7,12% -7,43% -1,28% -0,98% -17,12% - -13,94% 4,74% 10,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -233,33% -96,79% -176,47% -12,75% -11,57% -453,07% - -28,78% 2,51% 6,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,33% 100,00% 99,51% 99,39% 90,97% 46,05% - 32,05% 73,03% 62,36%
Rörelsekapital/omsättning 203,33% 94,12% 29,41% -14,57% 59,95% -55,70% 24,55% 14,33% 5,53% 8,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,23% 6,67% 3,57% 3,25% 8,22% 3,08% 2,13% 1,26% 19,37% 16,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 667,44% 255,75% 140,27% 66,20% 277,40% 90,56% 487,86% 136,15% 280,35% 159,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...