Visa allt om SWERUB Aktiebolag
Visa allt om SWERUB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 386 24 196 27 820 23 581 19 804 19 902 18 903 13 113 16 220 17 612
Övrig omsättning 216 240 31 17 150 21 15 - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 529 1 118 2 389 4 636 2 881 2 025 4 132 660 1 309 1 632
Resultat efter finansnetto 543 966 2 360 4 463 2 760 1 731 3 763 536 1 027 1 413
Årets resultat 1 085 936 1 574 2 513 1 514 942 1 999 72 205 842
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 403 5 304 6 525 7 423 5 257 5 879 6 359 6 723 7 822 6 056
Omsättningstillgångar 9 294 9 614 9 335 7 867 6 955 7 251 6 359 4 263 4 124 4 265
Tillgångar 13 697 14 918 15 860 15 289 12 212 13 130 12 718 10 986 11 947 10 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 792 2 708 2 771 3 198 1 985 3 371 3 330 2 191 2 819 3 314
Obeskattade reserver 4 141 5 075 5 521 5 211 3 939 3 257 2 870 1 920 1 489 757
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 320 1 587 1 854 2 121 2 388 2 745 3 195 3 644 4 060 3 733
Kortfristiga skulder 5 444 5 549 5 714 4 760 3 900 3 756 3 324 3 231 3 579 2 517
Skulder och eget kapital 13 697 14 918 15 860 15 289 12 212 13 130 12 718 10 986 11 947 10 322
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 616 678 601 904 655 102 865 1 459 951
Varav tantiem till styrelse & VD - 400 400 400 400 - 0 650 650 0
Löner till övriga anställda - 6 279 6 250 4 839 4 179 4 077 3 503 2 737 3 279 3 745
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - 2 889 2 516 2 038 1 831 1 761 1 360 1 327 1 822 1 939
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 2 000 1 000 2 500 900 700 700 700
Omsättning 22 602 24 436 27 851 23 598 19 954 19 923 18 918 13 113 16 220 17 613
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 21 21 20 16 16 14 11 12 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 066 1 152 1 325 1 179 1 238 1 244 1 350 1 192 1 352 1 258
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 440 472 454 389 457 431 364 477 558 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 608 2 210 3 534 5 520 3 465 2 616 4 711 1 206 1 803 1 952
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,48% -13,03% 17,98% 19,07% -0,49% 5,28% 44,15% -19,16% -7,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,25% 7,84% 15,33% 30,45% 23,67% 15,50% 32,51% 6,16% 11,10% 15,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,60% 4,83% 8,74% 19,74% 14,59% 10,23% 21,87% 5,16% 8,18% 9,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,73% 63,13% 62,76% 68,88% 66,25% 59,28% 60,93% 64,29% 63,87% 63,46%
Rörelsekapital/omsättning 17,20% 16,80% 13,02% 13,18% 15,43% 17,56% 16,06% 7,87% 3,36% 9,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,97% 44,69% 44,62% 47,50% 40,03% 43,96% 42,81% 32,82% 32,57% 37,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,33% 123,43% 111,06% 114,96% 137,87% 146,78% 140,73% 88,46% 80,83% 117,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...