Visa allt om Halmstad Brasvärme AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 13 003 11 913 10 565 10 872 11 743 11 937 10 907 11 743 11 206 12 819
Övrig omsättning 58 1 024 245 74 38 59 6 86 34 83
Rörelseresultat (EBIT) 1 223 1 746 -195 36 -139 54 364 476 211 971
Resultat efter finansnetto 1 225 1 750 -181 20 -156 35 358 401 135 863
Årets resultat 762 1 994 88 312 354 35 177 255 122 564
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 559 940 2 115 1 570 1 722 1 838 1 916 1 924 1 845 1 905
Omsättningstillgångar 3 546 4 214 3 143 3 806 4 698 5 025 4 269 3 728 3 584 3 294
Tillgångar 4 105 5 155 5 257 5 376 6 420 6 863 6 185 5 652 5 429 5 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 115 2 897 3 003 2 915 2 604 2 250 2 215 2 038 1 783 1 661
Obeskattade reserver 280 0 0 270 270 834 977 944 878 982
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 11 850 901 1 811 1 781 1 209 1 365 1 274 1 228
Kortfristiga skulder 1 710 2 247 1 404 1 290 1 735 1 999 1 784 1 305 1 494 1 329
Skulder och eget kapital 4 105 5 155 5 257 5 376 6 420 6 863 6 185 5 652 5 429 5 199
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 733 2 648 2 691 2 398 2 515
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 068 998 1 058 863 885
Utdelning till aktieägare 100 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 061 12 937 10 810 10 946 11 781 11 996 10 913 11 829 11 240 12 902
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 4 7 9 10 9 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 502 3 971 2 641 1 553 1 305 1 194 1 212 1 468 1 401 1 831
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 726 605 631 391 433 385 411 476 411 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 383 2 028 120 285 191 259 645 783 509 1 261
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,15% 12,76% -2,82% -7,42% -1,63% 9,44% -7,12% 4,79% -12,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,84% 34,55% -2,87% 1,26% -1,36% 1,68% 7,13% 8,49% 3,98% 18,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,42% 14,95% -1,43% 0,63% -0,74% 0,96% 4,04% 4,09% 1,93% 7,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,84% 37,00% 42,38% 47,49% 51,56% 50,30% 57,08% 52,64% 50,49% 53,67%
Rörelsekapital/omsättning 14,12% 16,51% 16,46% 23,14% 25,23% 25,35% 22,78% 20,63% 18,65% 15,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,84% 56,20% 57,12% 58,14% 43,84% 42,26% 48,13% 49,09% 44,76% 45,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,89% 159,23% 175,93% 234,81% 218,79% 193,70% 176,23% 213,41% 154,28% 157,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!