Visa allt om SRS sanering rivning service AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 55 059 55 109 37 577 43 818 48 591 28 325 21 424 25 199 22 031 18 954
Övrig omsättning 639 439 347 462 552 280 178 557 741 464
Rörelseresultat (EBIT) 7 909 7 377 3 979 5 564 8 978 2 569 635 2 053 423 -486
Resultat efter finansnetto 7 906 7 081 3 682 5 417 8 923 2 524 633 2 031 355 -525
Årets resultat 4 507 10 145 2 174 3 114 5 191 1 455 326 919 314 -100
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 737 13 073 13 480 3 835 1 746 1 738 1 638 390 431 392
Omsättningstillgångar 19 000 16 829 11 230 19 628 17 660 9 244 4 722 6 736 5 445 4 625
Tillgångar 19 737 29 901 24 710 23 462 19 406 10 983 6 361 7 126 5 877 5 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 020 12 967 2 822 3 748 5 633 1 942 787 1 461 843 528
Obeskattade reserver 2 006 0 6 061 5 205 3 818 1 570 930 750 130 0
Avsättningar (tkr) 353 353 353 353 353 353 353 353 0 0
Långfristiga skulder 0 1 580 1 903 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 358 15 002 13 571 14 157 9 601 7 118 4 291 4 562 4 904 4 489
Skulder och eget kapital 19 737 29 901 24 710 23 462 19 406 10 983 6 361 7 126 5 877 5 017
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 161 161 161 160 155 81 81 101
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 9 574 9 824 10 622 8 878 6 950 7 384 6 788 4 949
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 3 929 3 991 3 804 3 165 2 701 2 728 2 253 1 742
Utdelning till aktieägare 0 11 454 0 3 100 5 000 1 500 300 1 000 300 0
Omsättning 55 698 55 548 37 924 44 280 49 143 28 605 21 602 25 756 22 772 19 418
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 32 27 28 31 26 21 23 21 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 721 1 722 1 392 1 565 1 567 1 089 1 020 1 096 1 049 1 185
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 530 526 508 477 476 479 467 469 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 936 7 422 4 024 5 601 8 978 2 569 635 2 053 436 -484
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,09% 46,66% -14,24% -9,82% 71,55% 32,21% -14,98% 14,38% 16,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,07% 24,67% 16,06% 23,64% 46,27% 23,46% 10,31% 29,40% 7,38% -9,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,36% 13,39% 10,56% 12,66% 18,48% 9,10% 3,06% 8,31% 1,97% -2,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,34% 47,62% 52,58% 47,72% 50,97% 57,51% 55,96% 53,16% 49,49% 37,46%
Rörelsekapital/omsättning 13,88% 3,32% -6,23% 12,49% 16,59% 7,51% 2,01% 8,63% 2,46% 0,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,43% 43,37% 30,55% 33,28% 44,37% 28,83% 23,78% 28,26% 15,97% 10,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,28% 112,18% 82,75% 138,65% 183,94% 129,87% 110,04% 147,65% 111,03% 103,03%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...