Visa allt om Swenska Rewansch AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 827 4 305 5 310 8 105 9 641 10 788 10 774 11 218 10 603 13 383
Övrig omsättning 788 687 240 213 288 265 256 87 0 32
Rörelseresultat (EBIT) -103 540 -350 232 379 467 733 1 529 -618 295
Resultat efter finansnetto -126 511 -394 166 321 425 684 1 438 -735 140
Årets resultat -66 412 -370 126 246 642 399 1 062 -532 88
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 68 166 274 382 240 149 295 573 927
Omsättningstillgångar 1 169 1 207 919 1 542 2 080 2 140 2 503 2 711 1 613 2 162
Tillgångar 1 187 1 275 1 085 1 816 2 462 2 380 2 652 3 005 2 186 3 089
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 149 -263 227 351 781 638 639 -422 199
Obeskattade reserver 0 60 0 0 0 0 398 227 0 203
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 77 103 166 180 233 20 0 29 272 461
Kortfristiga skulder 1 027 964 1 181 1 409 1 878 1 580 1 615 2 110 2 336 2 226
Skulder och eget kapital 1 187 1 275 1 085 1 816 2 462 2 380 2 652 3 005 2 186 3 089
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 2 274 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 317 1 894 - 2 823
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 953 899 1 113 1 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 120 250 675 500 400 0 90
Omsättning 4 615 4 992 5 550 8 318 9 929 11 053 11 030 11 305 10 603 13 415
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 6 8 0 7 8 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 957 1 076 885 1 013 - 1 541 1 347 1 603 1 325 1 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 444 416 384 - 635 443 411 438 542
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -53 637 -242 340 487 613 932 1 729 -263 756
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,10% -18,93% -34,48% -15,93% -10,63% 0,13% -3,96% 5,80% -20,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,68% 42,35% -32,26% 12,78% 15,39% 19,66% 27,68% 50,95% -28,18% 9,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,69% 12,54% -6,59% 2,86% 3,93% 4,34% 6,81% 13,65% -5,81% 2,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,78% 61,88% 59,23% 58,45% 58,50% 56,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,71% 5,64% -4,93% 1,64% 2,10% 5,19% 8,24% 5,36% -6,82% -0,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,99% 15,36% -24,24% 12,50% 14,26% 32,82% 35,76% 27,16% -19,30% 11,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,83% 125,21% 77,82% 109,44% 110,76% 135,44% 154,98% 128,48% 69,05% 97,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!