Visa allt om Meandi Holding AB
Visa allt om Meandi Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 114 039 114 249 122 882 128 683 114 207 93 710 109 912 109 099 96 061 93 482
Övrig omsättning - 9 20 145 1 073 811 1 357 1 040 417 494
Rörelseresultat (EBIT) 16 881 15 497 26 948 28 969 24 748 11 487 12 656 4 513 -835 6 709
Resultat efter finansnetto 16 623 15 453 27 171 41 274 24 768 19 784 12 641 4 264 -1 377 6 770
Årets resultat 228 -213 -188 30 274 13 518 16 935 6 920 2 907 -665 3 735
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 627 12 772 13 125 13 584 13 978 9 742 1 679 634 591 493
Omsättningstillgångar 45 869 32 468 42 013 40 870 23 095 24 163 27 201 13 740 19 598 15 216
Tillgångar 59 497 45 239 55 138 54 454 37 073 33 905 28 880 14 374 20 189 15 709
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 701 473 686 30 874 15 600 19 332 9 097 6 077 3 170 3 836
Obeskattade reserver 13 806 17 213 17 103 17 451 11 654 5 307 5 307 2 116 2 116 2 832
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 6 138 0 0 283
Kortfristiga skulder 44 990 27 553 37 349 6 129 9 818 9 265 8 338 6 181 14 903 8 759
Skulder och eget kapital 59 497 45 239 55 138 54 454 37 073 33 905 28 880 14 374 20 189 15 709
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 1 926 947 1 959 1 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 11 781 10 073 8 452 7 616 6 983 7 186 5 070 5 664 2 459 23 431
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 4 445 3 990 3 367 3 032 2 779 2 716 2 414 2 458 1 744 8 641
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 11 249 0 2 500 3 000 0 2 000
Omsättning 114 039 114 258 122 902 128 828 115 280 94 521 111 269 110 139 96 478 93 976
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 19 18 17 18 16 13 9 247
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 002 6 013 6 467 7 149 6 718 5 206 6 870 8 392 10 673 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 876 763 643 606 597 977 1 674 2 322 3 657 136
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 236 15 850 27 407 29 446 25 319 11 804 12 973 4 724 -586 6 858
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,18% -7,03% -4,51% 12,68% 21,87% -14,74% 0,75% 13,57% 2,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,77% 35,03% 49,41% 75,84% 67,20% 59,15% 44,11% 31,45% -4,06% 43,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,01% 13,87% 22,17% 32,09% 21,81% 21,40% 11,59% 4,14% -0,85% 7,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,25% 35,50% 36,78% 36,00% 35,56% 37,68% 42,21% 40,81% 44,71% 54,51%
Rörelsekapital/omsättning 0,77% 4,30% 3,80% 27,00% 11,63% 15,90% 17,16% 6,93% 4,89% 6,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,28% 30,72% 25,44% 81,69% 65,25% 68,55% 45,04% 53,13% 23,25% 37,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,79% 75,68% 79,51% 561,17% 189,53% 202,61% 253,72% 138,70% 66,72% 110,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...