Visa allt om TETRA Chemicals Europe AB
Visa allt om TETRA Chemicals Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 295 042 290 618 286 278 263 854 269 145 293 600 335 973 330 819 299 682 260 405
Övrig omsättning 3 299 132 1 846 980 - - - 2 445 9 321
Rörelseresultat (EBIT) 30 119 18 402 16 636 19 530 25 776 27 175 23 912 44 858 2 430 5 063
Resultat efter finansnetto 25 477 17 589 11 416 15 590 24 100 24 283 27 493 44 800 -8 095 546
Årets resultat 20 474 15 496 9 110 14 686 14 382 17 998 20 003 17 609 -365 -407
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 615 6 505 8 851 25 093 29 856 34 619 39 263 32 071 34 548 30 897
Omsättningstillgångar 142 108 104 858 88 931 94 976 102 306 92 761 140 080 117 109 122 533 110 228
Tillgångar 147 723 111 363 97 782 120 069 132 162 127 380 179 343 149 180 157 081 141 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 929 26 455 10 959 16 548 16 362 19 981 31 982 30 979 13 370 13 735
Obeskattade reserver 12 100 13 005 15 352 27 056 29 905 25 405 25 908 25 976 5 307 13 302
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 794 49 108 48 430 43 276 53 502 47 316 47 684 54 661 60 537 55 396
Kortfristiga skulder 37 900 22 795 23 041 33 188 32 393 34 678 73 769 37 564 77 867 58 692
Skulder och eget kapital 147 723 111 363 97 782 120 069 132 162 127 380 179 343 149 180 157 081 141 125
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 229 1 981 2 557 2 638 2 411 2 422 2 009 1 595 1 989 1 938
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 260 10 706 8 628 9 785 9 590 8 826 8 824 8 132 6 420 7 046
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 8 351 7 609 7 227 7 569 7 191 6 513 6 121 5 239 5 145 4 549
Utdelning till aktieägare 0 0 0 14 700 14 500 18 000 30 000 19 000 0 0
Omsättning 298 341 290 750 288 124 264 834 269 145 293 600 335 973 333 264 299 691 260 726
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 17 18 17 15 16 14 14 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 391 16 145 16 840 14 659 15 832 19 573 20 998 23 630 21 406 17 360
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 213 1 128 1 083 1 111 1 129 1 184 1 060 1 069 968 902
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 009 20 748 21 700 24 293 30 539 31 967 28 114 49 414 5 910 8 542
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,52% 1,52% 8,50% -1,97% -8,33% -12,61% 1,56% 10,39% 15,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,39% 18,02% 17,04% 16,35% 20,14% 21,71% 17,22% 32,49% 2,05% 4,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,21% 6,90% 5,82% 7,44% 9,89% 9,42% 9,19% 14,65% 1,08% 2,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,98% 19,62% 18,09% 19,41% 22,67% 20,43% 19,59% 21,77% 10,24% 13,52%
Rörelsekapital/omsättning 35,32% 28,24% 23,02% 23,42% 25,98% 19,78% 19,74% 24,04% 14,90% 19,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,16% 32,86% 23,45% 31,36% 29,06% 30,39% 28,48% 33,60% 10,94% 16,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 282,08% 339,32% 266,07% 223,60% 220,15% 183,64% 148,36% 233,49% 114,72% 130,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...