Visa allt om Hallandssanering Aktiebolag
Visa allt om Hallandssanering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 18 383 15 842 19 057 32 036 12 838 9 817 10 291 9 905 8 706 7 806
Övrig omsättning 250 4 25 - 9 32 59 8 - 38
Rörelseresultat (EBIT) -231 -81 21 984 85 11 -282 216 308 77
Resultat efter finansnetto -320 -121 5 956 35 -43 -316 173 301 74
Årets resultat -188 4 30 475 17 -44 -7 104 130 48
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 264 811 716 702 815 795 1 061 1 113 774 577
Omsättningstillgångar 4 885 2 928 2 676 3 091 2 369 1 808 1 950 2 259 1 666 2 017
Tillgångar 6 149 3 740 3 392 3 794 3 184 2 603 3 011 3 373 2 441 2 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 251 489 484 955 480 463 507 514 409 379
Obeskattade reserver 0 132 262 304 0 0 0 314 297 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 418 621 0 0 60 197 339 481 143 0
Kortfristiga skulder 5 480 2 499 2 646 2 535 2 644 1 944 2 165 2 063 1 591 2 025
Skulder och eget kapital 6 149 3 740 3 392 3 794 3 184 2 603 3 011 3 373 2 441 2 595
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 548 586 436 414 381 354 362 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 615 5 623 4 389 3 620 3 915 3 205 3 417 2 726 2 592 2 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 454 1 992 1 991 1 629 1 661 1 374 1 387 12 900 1 166 985
Utdelning till aktieägare 0 50 0 500 0 0 0 0 0 100
Omsättning 18 633 15 846 19 082 32 036 12 847 9 849 10 350 9 913 8 706 7 844
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 17 15 13 13 12 12 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 919 932 1 270 2 464 988 818 858 991 871 781
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 463 472 461 472 424 441 447 426 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -66 2 150 1 217 325 308 16 515 511 248
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,04% -16,87% -40,51% 149,54% 30,77% -4,61% 3,90% 13,77% 11,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,76% -2,17% 0,74% 26,17% 2,73% 0,42% -8,97% 6,40% 12,86% 3,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,26% -0,51% 0,13% 3,10% 0,68% 0,11% -2,62% 2,18% 3,61% 1,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,85% 82,75% 62,70% 34,17% 75,26% 83,05% 82,77% 82,28% 85,62% 81,58%
Rörelsekapital/omsättning -3,24% 2,71% 0,16% 1,74% -2,14% -1,39% -2,09% 1,98% 0,86% -0,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,08% 15,83% 20,29% 31,08% 15,08% 17,79% 16,84% 21,94% 25,52% 19,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,72% 101,20% 101,13% 121,93% 89,60% 93,00% 90,02% 108,19% 102,89% 90,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...