Visa allt om Gooh AB
Visa allt om Gooh AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 44 346 104 237 88 089 63 186 60 151 60 759 45 281 41 560
Övrig omsättning 2 63 1 373 223 778 229 1 130 544 361 532
Rörelseresultat (EBIT) -5 63 2 347 1 091 3 776 1 461 1 039 -7 433 -14 451 -15 504
Resultat efter finansnetto -5 569 3 062 2 563 5 517 3 684 2 391 -7 743 -14 139 -16 256
Årets resultat 3 3 -10 -25 -29 -18 724 -5 712 -8 150 3 008
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 25 035 23 480 25 995 27 592 96 117 97 520 12 227
Omsättningstillgångar 407 969 96 231 95 663 96 932 86 947 80 480 12 501 35 617 89 326
Tillgångar 407 969 96 231 120 698 120 411 112 942 108 072 108 617 133 137 101 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 406 403 96 108 96 118 96 143 96 172 96 190 95 467 95 490 86 859
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 566 122 24 580 24 269 16 770 11 882 13 151 37 648 14 695
Skulder och eget kapital 407 969 96 231 120 698 120 411 112 942 108 072 108 617 133 137 101 553
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 1 209 1 185 1 063 999 1 040 400
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 8 669 17 087 13 105 11 830 10 040 11 760 12 271 11 372
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 3 322 6 713 5 580 5 228 4 409 5 057 5 002 4 343
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 63 45 719 104 460 88 867 63 415 61 281 61 303 45 642 42 092
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 26 55 46 36 36 46 57 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 706 1 895 1 915 1 755 1 671 1 321 794 903
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 459 447 440 513 441 396 313 358
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 63 3 520 4 032 6 722 4 761 4 816 -1 009 -11 287 -13 552
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -57,46% 18,33% 39,41% 5,05% -1,00% 34,18% 8,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 3,25% 2,21% 4,71% 3,34% 2,34% -6,65% -10,54% -15,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 7,05% 2,56% 6,44% 5,97% 4,20% -11,89% -30,99% -37,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 61,33% 60,81% 60,25% 60,83% 61,19% 59,23% 57,48% 52,78%
Rörelsekapital/omsättning - - 216,73% 68,19% 82,49% 111,06% 114,04% -1,07% -4,49% 179,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,75% 41,59% 99,87% 79,64% 79,85% 85,15% 89,01% 87,89% 71,72% 85,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 171,20% 78 877,87% 372,71% 384,91% 503,88% 651,01% 74,48% 89,51% 590,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...