Visa allt om Axels konfektyrfabrik AB
Visa allt om Axels konfektyrfabrik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 043 0 2 913 6 476 6 210 2 070 4 519 8 429 3 117 861
Övrig omsättning 69 - 11 - - 7 11 - 76 8
Rörelseresultat (EBIT) -425 -532 -48 595 417 -35 -47 -101 166 -168
Resultat efter finansnetto -424 -536 -185 582 418 -33 -51 -108 163 -171
Årets resultat -424 -375 -3 306 221 -33 -51 -108 163 -171
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 190 264 577 239 258 258 106 33 46
Omsättningstillgångar 56 626 1 336 2 148 1 276 535 464 1 131 1 165 150
Tillgångar 198 816 1 600 2 725 1 515 794 722 1 237 1 198 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -272 152 527 530 304 83 -64 -12 96 -67
Obeskattade reserver 0 0 161 343 159 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 470 664 912 1 852 1 052 711 786 1 250 1 103 264
Skulder och eget kapital 198 816 1 600 2 725 1 515 794 722 1 237 1 198 197
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 342 210 313 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 115 100 311 1 990 1 590 238 2 148 4 649 1 515 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 65 236 551 638 183 613 1 604 345 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 112 0 2 924 6 476 6 210 2 077 4 530 8 429 3 193 869
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 4 5 11 3 11 19 8 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 522 - 728 1 295 565 690 411 444 390 861
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 75 170 190 607 255 367 283 348 240 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -298 -451 73 707 484 40 7 -85 171 -154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -55,02% 4,28% 200,00% -54,19% -46,39% 170,42% 262,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -213,64% - -2,88% 21,91% 27,66% -4,03% -5,68% -7,76% 13,86% -85,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -40,56% - -1,58% 9,22% 6,75% -1,55% -0,91% -1,14% 5,33% -19,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,34% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,56% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -39,69% - 14,56% 4,57% 3,61% -8,50% -7,13% -1,41% 1,99% -13,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -137,37% 18,63% 40,35% 28,73% 27,80% 10,45% -8,86% -0,97% 8,01% -34,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,91% 94,28% 146,49% 115,98% 121,29% 75,25% 59,03% 90,48% 105,62% 56,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...