Visa allt om Alpintech Scandinavia AB
Visa allt om Alpintech Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 590 118 1 412 7 259 5 688 7 228 6 218 5 247 12 289 4 992
Övrig omsättning - - - 221 63 4 30 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 440 -308 26 479 59 230 331 -169 240 153
Resultat efter finansnetto 445 -309 -62 504 110 239 303 -172 295 188
Årets resultat 357 -249 1 293 78 175 258 -154 206 157
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 032 1 126 1 055 92 164 158 130 159 107 88
Omsättningstillgångar 1 099 149 742 5 386 3 563 2 913 4 085 3 128 6 066 3 622
Tillgångar 2 131 1 275 1 797 5 478 3 727 3 071 4 215 3 287 6 172 3 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 472 1 235 1 634 1 783 1 640 1 705 1 660 1 527 1 802 1 686
Obeskattade reserver 53 0 60 125 0 0 0 0 18 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 606 39 103 3 570 2 087 1 366 2 555 1 760 4 353 2 008
Skulder och eget kapital 2 131 1 275 1 797 5 478 3 727 3 071 4 215 3 287 6 172 3 710
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 486 0 0 0 611 328 237
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 49 114 0 323 283 296 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 75 114 67 68 140 162 252 169 150
Utdelning till aktieägare 170 150 150 150 150 143 130 125 120 90
Omsättning 1 590 118 1 412 7 480 5 751 7 232 6 248 5 250 12 289 4 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 590 118 1 412 7 259 5 688 7 228 6 218 5 247 12 289 4 992
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 261 133 241 860 542 429 463 871 514 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 456 -290 63 514 90 253 360 -146 249 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1 247,46% -91,64% -80,55% 27,62% -21,31% 16,24% 18,51% -57,30% 146,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,88% -24,16% 1,45% 9,24% 2,98% 7,78% 7,85% -5,14% 4,86% 5,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,99% -261,02% 1,84% 6,97% 1,95% 3,31% 5,32% -3,22% 2,44% 3,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,54% 71,19% 58,92% 28,30% 24,67% 20,34% 24,08% 27,75% 15,42% 30,81%
Rörelsekapital/omsättning 31,01% 93,22% 45,25% 25,02% 25,95% 21,40% 24,61% 26,07% 13,94% 32,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,02% 96,86% 93,53% 34,33% 44,00% 55,52% 39,38% 46,46% 29,41% 45,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,35% 382,05% 720,39% 131,93% 134,50% 160,18% 130,68% 121,88% 121,23% 147,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...