Visa allt om Hamilton Advokatbyrå Holding AB
Visa allt om Hamilton Advokatbyrå Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2011-06 * 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 60 894 65 070 - 102 555 101 190 103 632 108 839 104 386 98 307
Övrig omsättning 3 045 3 254 - 571 578 214 1 033 697 30
Rörelseresultat (EBIT) 2 939 3 189 - 26 023 27 386 31 696 33 862 29 142 29 089
Resultat efter finansnetto 28 400 36 507 - 25 842 27 150 31 211 33 038 28 563 28 904
Årets resultat 21 932 28 289 - 3 591 18 731 26 215 33 038 28 563 28 904
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2011-06 * 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 322 63 904 - 963 1 189 1 185 1 319 1 742 2 085
Omsättningstillgångar 12 218 19 099 - 291 436 222 153 198 216 276 048 282 916 295 307
Tillgångar 78 540 83 003 - 292 400 223 342 199 401 277 367 284 658 297 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 858 52 194 - 7 933 16 445 22 203 33 999 32 608 33 221
Minoritetsintressen 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 547 8 902 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 6 782 6 615 180 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 134 21 907 - 277 685 200 282 177 018 243 367 252 050 264 171
Skulder och eget kapital 78 540 83 003 - 292 400 223 342 199 401 277 367 284 658 297 392
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2011-06 *
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 14 405 12 636
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 41 460 44 601 - 32 038 29 424 29 361 30 145 15 796 12 706
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 397 20 451 - 10 906 10 359 13 835 14 963 15 089 15 381
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 939 68 324 - 103 126 101 768 103 846 109 872 105 083 98 337
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 78 - 55 55 55 55 56 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 801 834 - 1 865 1 840 1 884 1 979 1 864 1 966
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 801 834 - 878 823 829 858 839 851
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 939 3 189 - 26 371 27 994 32 245 34 530 29 863 29 803
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,42% - - 1,35% -2,36% -4,78% 4,27% 6,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,30% 44,10% - 8,92% 12,33% 16,04% 12,28% 10,26% 9,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,81% 56,26% - 25,42% 27,21% 30,86% 31,28% 27,99% 29,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,43% -4,32% - 13,41% 21,61% 20,46% 30,03% 29,57% 31,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,57% 62,88% - 2,71% 7,36% 11,13% 12,26% 11,46% 11,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,73% 87,18% - 104,95% 110,92% 111,98% 113,43% 112,25% 111,79%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-06: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 7 163 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 838 69 013 52 373 47 845 45 602
Rörelseresultat (EBIT) -13 -15 -22 -41 -39 361 22 251 8 424 5 037 0
Resultat efter finansnetto 22 964 20 276 21 663 17 078 21 717 12 748 22 251 8 417 5 003 0
Årets resultat 22 964 20 276 21 663 17 078 21 717 12 652 0 0 7 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 24 778 22 381 26 004 18 752 23 840 15 718 34 954 18 350 11 304 8 653
Tillgångar 24 828 22 431 26 054 18 802 23 890 15 768 34 954 18 350 11 304 8 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 095 20 398 21 783 17 194 21 829 12 754 102 102 102 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 733 2 033 4 270 1 608 2 061 3 014 34 852 18 247 11 202 8 558
Skulder och eget kapital 24 828 22 431 26 054 18 802 23 890 15 768 34 954 18 350 11 304 8 653
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 3 946 32 038 29 424 28 350 30 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 3 538 10 906 10 358 13 835 14 963
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 8 001 69 013 52 373 47 845 45 602
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 55 55 55 55 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 130 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 138 850 798 778 828
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 -15 -22 -41 -39 361 22 251 8 424 5 037 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - 80,85% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - 177,97% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 177,36% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,02% 90,94% 83,61% 91,45% 91,37% 80,89% 0,29% 0,56% 0,90% 1,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 429,77% 1 100,89% 608,99% 1 166,17% 1 156,72% 521,50% 100,29% 100,56% 100,91% 101,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...