Visa allt om CARMATEC AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 122 40 532 2 710 1 184 601 1 746 16 347 23 866 5 063
Övrig omsättning 173 197 0 10 69 144 152 13 85 1
Rörelseresultat (EBIT) 176 -93 -94 -427 -564 -1 790 -1 673 2 615 3 508 606
Resultat efter finansnetto 159 -112 -102 -432 -540 -1 870 -1 663 2 545 3 488 594
Årets resultat 159 -112 -102 -432 -540 -1 870 -116 1 474 1 915 556
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 7 0 0 9 10 153 154 157 151
Omsättningstillgångar 335 409 651 571 1 904 1 463 4 309 6 933 32 646 2 075
Tillgångar 335 416 651 571 1 913 1 473 4 462 7 087 32 804 2 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 42 154 256 688 1 228 3 099 3 615 2 541 827
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 547 901 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 223 0
Långfristiga skulder 106 337 349 73 0 33 0 0 24 0
Kortfristiga skulder 28 37 148 242 1 225 211 1 363 1 925 28 114 1 379
Skulder och eget kapital 335 416 651 571 1 913 1 473 4 462 7 087 32 804 2 226
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - 1 003
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 502 1 332 1 881 1 745 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 235 499 871 845 360
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 400 200
Omsättning 295 237 532 2 720 1 253 745 1 898 16 360 23 951 5 064
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 2 2 2 3 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 355 592 301 582 4 087 5 967 2 532
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 365 171 379 623 721 670 706
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 176 -91 -94 -427 -559 -1 783 -1 666 2 622 3 519 612
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 205,00% -92,48% -80,37% 128,89% 97,00% -65,58% -89,32% -31,51% 371,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,54% -22,36% -14,44% -74,78% -27,65% -119,21% -36,93% 37,00% 10,70% 27,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 144,26% -232,50% -17,67% -15,76% -44,68% -292,18% -94,39% 16,04% 14,70% 12,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,95% -160,00% 59,96% 39,19% 40,29% 100,00% 55,27% 76,36% 8,58% 56,51%
Rörelsekapital/omsättning 251,64% 930,00% 94,55% 12,14% 57,35% 208,32% 168,73% 30,64% 18,99% 13,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,00% 10,10% 23,66% 44,83% 35,96% 83,37% 69,45% 68,04% 9,77% 37,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 328,57% 489,19% 285,81% 135,95% 120,90% 481,04% 307,34% 354,91% 92,79% 135,61%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...