Visa allt om Agri Lab AB
Visa allt om Agri Lab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 006 8 533 7 627 6 068 8 921 7 007 7 541 6 265 5 757 4 511
Övrig omsättning 544 549 595 388 1 026 955 386 395 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 018 2 451 1 846 2 738 3 939 2 880 2 997 2 025 1 717 1 330
Resultat efter finansnetto 1 999 2 451 1 817 2 749 3 992 2 318 2 505 2 097 1 738 1 371
Årets resultat 828 1 064 1 101 1 718 2 335 944 910 1 192 898 742
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 475 13 850 12 303 9 295 8 566 6 157 3 955 1 661 1 529 621
Omsättningstillgångar 3 500 1 977 1 961 3 906 2 591 1 675 3 077 3 458 2 270 2 325
Tillgångar 16 975 15 827 14 264 13 200 11 157 7 833 7 032 5 119 3 799 2 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 276 8 648 7 984 6 882 5 564 3 629 3 085 2 575 1 783 1 285
Obeskattade reserver 4 022 4 659 4 760 4 613 4 206 3 387 2 592 1 716 1 259 811
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 677 2 521 1 520 1 704 1 387 816 1 356 828 757 850
Skulder och eget kapital 16 975 15 827 14 264 13 200 11 157 7 833 7 032 5 119 3 799 2 946
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 396 770 529 389 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 250 0 10 0
Löner till övriga anställda 3 037 3 017 2 887 1 695 2 570 1 691 1 525 1 144 845 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 073 1 051 1 036 585 952 744 790 648 591 551
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 400 400 400 400 500 400
Omsättning 8 550 9 082 8 222 6 456 9 947 7 962 7 927 6 660 5 757 4 511
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 11 8 8 7 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 801 853 693 759 1 115 1 001 1 257 1 044 822 644
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 411 408 359 286 445 410 520 390 263 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 701 3 125 2 235 2 967 4 282 3 195 3 260 2 306 1 952 1 512
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,18% 11,88% 25,69% -31,98% 27,32% -7,08% 20,37% 8,82% 27,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,91% 15,49% 12,97% 20,83% 35,80% 36,77% 42,62% 40,98% 45,80% 46,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,24% 28,74% 24,26% 45,30% 44,77% 41,10% 39,74% 33,49% 30,22% 30,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,96% 92,85% 92,08% 99,65% 94,47% 93,05% 96,59% 91,01% 92,88% 97,30%
Rörelsekapital/omsättning 35,26% -6,38% 5,78% 36,29% 13,50% 12,26% 22,82% 41,98% 26,28% 32,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,13% 77,60% 82,00% 77,89% 77,65% 78,20% 71,04% 74,44% 70,79% 63,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 497,34% 71,88% 119,61% 216,31% 184,79% 196,32% 222,05% 412,44% 294,32% 262,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...