Visa allt om Sven Hörnell AB
Visa allt om Sven Hörnell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 188 1 150 946 896 1 132 1 053 1 447 1 485 1 343 1 240
Övrig omsättning - 2 - - - 4 90 59 - 35
Rörelseresultat (EBIT) 223 226 69 84 65 -132 105 -1 129 85
Resultat efter finansnetto 223 226 90 64 45 -151 85 1 114 64
Årets resultat 128 174 73 64 45 -151 86 -12 72 45
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 609 305 252 357 303 378 328 276 349 204
Omsättningstillgångar 492 785 624 439 455 368 571 544 491 661
Tillgångar 1 101 1 091 876 796 758 746 899 820 840 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 644 516 342 269 205 160 312 226 238 166
Obeskattade reserver 57 0 0 0 0 0 0 4 6 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 237 423 422 416 413 399 390 374 371 387
Kortfristiga skulder 163 152 111 110 140 186 198 216 225 304
Skulder och eget kapital 1 101 1 091 876 796 758 746 899 820 840 864
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 11 78 - - 0 0 234 0 90 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 111 140 230 269 57 250 82 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 36 65 76 107 103 113 110 139 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 188 1 152 946 896 1 132 1 057 1 537 1 544 1 343 1 275
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 188 1 150 946 896 566 1 053 724 1 485 1 343 1 240
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 134 131 184 222 169 384 208 359 313 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 229 232 75 90 71 -122 118 12 142 98
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,30% 21,56% 5,58% -20,85% 7,50% -27,23% -2,56% 10,57% 8,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,25% 20,71% 10,27% 10,55% 8,58% -17,69% 11,68% 2,07% 15,83% 10,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,77% 19,65% 9,51% 9,38% 5,74% -12,54% 7,26% 1,14% 9,90% 7,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,97% 54,35% 53,81% 63,06% 62,10% 56,41% 57,36% 58,92% 56,81% 56,37%
Rörelsekapital/omsättning 27,69% 55,04% 54,23% 36,72% 27,83% 17,28% 25,78% 22,09% 19,81% 28,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,53% 47,30% 39,04% 33,79% 27,04% 21,45% 34,71% 27,91% 28,85% 19,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,48% 416,45% 420,72% 240,91% 210,71% 106,99% 159,09% 143,98% 131,11% 186,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...