Visa allt om Emed Europe Media AB
Visa allt om Emed Europe Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 563 2 074 1 930 2 106 2 211 1 737 1 365 1 060 471 534
Övrig omsättning 77 322 3 1 - - - - - 480
Rörelseresultat (EBIT) 100 -115 -120 28 -18 22 9 20 63 366
Resultat efter finansnetto 86 -128 -128 22 -28 18 3 15 57 367
Årets resultat 86 -128 -128 22 -28 13 1 10 40 364
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 320 406 182 196 124 162 82 3
Omsättningstillgångar 1 582 1 211 1 244 1 210 1 356 1 421 683 614 552 555
Tillgångar 1 582 1 211 1 565 1 616 1 538 1 617 807 776 634 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 207 335 463 441 469 457 456 446 406
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 129 172 194 45 93 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 160 833 1 036 1 108 1 003 1 148 351 321 188 152
Skulder och eget kapital 1 582 1 211 1 565 1 616 1 538 1 617 807 776 634 558
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 721 823 857 819 777 618 64 8 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 222 245 270 257 244 193 20 2 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 640 2 396 1 933 2 107 2 211 1 737 1 365 1 060 471 1 014
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 2 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 854 691 643 527 553 869 1 365 1 060 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 333 364 273 217 183 227 104 72 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 100 -29 -34 86 -4 95 47 90 99 368
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,58% 7,46% -8,36% -4,75% 27,29% 27,25% 28,77% 125,05% -11,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,51% -9,41% -7,54% 1,98% -1,04% 1,48% 1,24% 2,58% 9,94% 65,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,02% -5,50% -6,11% 1,52% -0,72% 1,38% 0,73% 1,89% 13,38% 68,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,21% 56,12% 63,63% 65,48% 56,35% 69,78% 47,91% 56,98% 42,89% 43,82%
Rörelsekapital/omsättning 16,47% 18,23% 10,78% 4,84% 15,97% 15,72% 24,32% 27,64% 77,28% 75,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,52% 17,09% 21,41% 28,65% 28,67% 29,00% 56,63% 58,76% 70,35% 72,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,76% 87,52% 65,93% 60,92% 85,04% 80,49% 194,59% 191,28% 293,62% 365,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...