Visa allt om Milt AB
Visa allt om Milt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 847 2 612 2 414 267 217 515 794 1 659 1 409 1 790
Övrig omsättning 134 128 - - - 4 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 872 1 878 728 111 148 197 90 1 113 588 659
Resultat efter finansnetto 349 1 882 843 -40 -37 169 305 416 -1 077 261
Årets resultat 84 1 219 633 -59 -49 125 261 1 -64 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 765 2 374 1 867 1 619 1 621 2 070 1 566 1 305 2 021 2 785
Omsättningstillgångar 77 1 070 593 152 26 96 114 319 1 266 559
Tillgångar 2 842 3 444 2 460 1 771 1 647 2 167 1 679 1 624 3 287 3 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 886 1 402 1 002 330 389 438 313 52 51 115
Obeskattade reserver 841 754 500 290 309 345 355 338 137 65
Avsättningar (tkr) 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 250 0 540 380 470 2 423 2 424
Kortfristiga skulder 1 049 1 222 958 900 949 843 631 764 675 740
Skulder och eget kapital 2 842 3 444 2 460 1 771 1 647 2 167 1 679 1 624 3 287 3 344
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 276 90 338 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 549 208 960 0 0 39 38 83 0 153
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 302 188 406 0 0 12 160 100 254 304
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 981 2 740 2 414 267 217 519 794 1 659 1 409 1 790
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 924 2 612 2 414 267 217 515 794 1 659 1 409 895
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 441 1 371 5 - - 487 264 627 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 872 1 878 736 116 164 213 109 1 136 610 672
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,29% 8,20% 804,12% 23,04% -57,86% -35,14% -52,14% 17,74% -21,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,68% 54,79% 34,55% 6,27% 8,99% 9,09% 19,59% 68,53% 17,95% 19,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,21% 72,24% 35,21% 41,57% 68,20% 38,25% 41,44% 67,09% 41,87% 36,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -52,63% -5,82% -15,12% -280,15% -425,35% -145,05% -65,11% -26,82% 41,94% -10,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,26% 57,79% 56,59% 30,70% 37,45% 31,95% 34,22% 18,19% 4,55% 4,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7,34% 87,56% 61,90% 16,89% 2,74% 11,39% 18,07% 41,75% 187,56% 75,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...