Visa allt om Memira AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 259 319 283 693 332 652 255 830 263 035 301 886 286 704 341 952 371 159 375 642
Övrig omsättning 4 497 688 1 518 1 547 1 346 851 1 114 1 196 715 251
Rörelseresultat (EBIT) 16 271 38 018 80 457 23 522 6 155 24 468 9 830 36 083 48 768 92 255
Resultat efter finansnetto 16 982 36 719 80 029 22 899 5 897 23 954 9 627 35 729 49 143 93 662
Årets resultat 126 0 0 0 0 0 0 27 472 34 898 68 692
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 751 201 308 3 909 4 174 4 379 7 123 10 071 14 822 16 601 11 440
Omsättningstillgångar 18 285 71 423 47 450 54 864 54 478 55 749 55 888 41 190 38 570 45 362
Tillgångar 235 036 272 731 51 359 59 038 58 857 62 872 65 959 56 012 55 171 56 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 465 38 373 400 400 400 400 400 400 400 833
Obeskattade reserver 901 621 636 793 1 374 2 063 2 570 2 750 2 555 1 339
Avsättningar (tkr) 1 516 1 776 1 992 2 121 2 131 2 541 3 464 4 052 4 108 4 089
Långfristiga skulder 0 0 4 300 8 750 7 863 606 1 126 2 167 0 0
Kortfristiga skulder 181 154 231 962 44 031 46 974 47 089 57 262 58 399 46 643 48 108 50 541
Skulder och eget kapital 235 036 272 731 51 359 59 038 58 857 62 872 65 959 56 012 55 171 56 802
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 975 922 899 923 1 174 914
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 56 477 55 104 61 265 59 315 66 580 69 285 68 046 69 452 73 944 61 287
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 27 833 26 093 25 609 24 111 27 456 27 606 26 426 27 272 28 631 22 938
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 263 816 284 381 334 170 257 377 264 381 302 737 287 818 343 148 371 874 375 893
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 111 108 107 122 128 139 147 159 163 120
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 336 2 627 3 109 2 097 2 055 2 172 1 950 2 151 2 277 3 130
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 812 802 845 725 787 736 686 656 685 758
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 604 39 775 82 096 25 929 9 756 29 066 14 605 41 087 53 571 97 168
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,59% -14,72% 30,03% -2,74% -12,87% 5,30% -16,16% -7,87% -1,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,39% 13,95% 156,69% 39,87% 10,65% 38,98% 15,18% 64,46% 89,48% 164,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,70% 13,41% 24,19% 9,20% 2,38% 8,12% 3,49% 10,56% 13,30% 24,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,91% 81,84% 82,86% 81,78% 82,50% 83,35% 83,05% 83,77% 84,79% 84,86%
Rörelsekapital/omsättning -62,81% -56,59% 1,03% 3,08% 2,81% -0,50% -0,88% -1,59% -2,57% -1,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,20% 14,25% 1,74% 1,73% 2,50% 3,20% 3,65% 4,54% 4,14% 3,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,65% 27,20% 92,71% 104,16% 99,16% 86,06% 86,21% 76,33% 63,17% 73,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!