Visa allt om Fornes Resurs AB
Visa allt om Fornes Resurs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 441 97 281 394 1 128 515 391 329 187 1 970
Övrig omsättning - - - - 127 107 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 84 -123 181 8 170 43 35 12 -499 260
Resultat efter finansnetto 45 -181 28 80 170 42 33 6 -502 257
Årets resultat 45 -181 -18 65 170 42 33 6 -312 128
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 11 16 22 2 7 15 29 35
Omsättningstillgångar 118 26 212 421 390 311 208 140 167 1 002
Tillgångar 118 31 223 437 412 314 215 155 196 1 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 -5 152 269 304 134 93 60 54 455
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 36 71 167 107 180 122 96 143 390
Skulder och eget kapital 118 31 223 437 412 314 215 155 196 1 036
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 121 101 131 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 81 0 196 684 377 0 0 108 1 017
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 25 0 61 193 97 39 40 119 304
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 100 0 0 0 0 90
Omsättning 441 97 281 394 1 255 622 391 329 187 1 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 1 1 2 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 441 97 281 394 564 258 391 329 94 328
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 291 134 6 276 490 245 224 199 194 252
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 89 -118 186 13 178 47 44 26 -483 275
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 354,64% -65,48% -28,68% -65,07% 119,03% 31,71% 18,84% 75,94% -90,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 71,19% -396,77% 90,58% 18,31% 41,50% 13,69% 16,28% 8,39% -254,08% 25,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,05% -126,80% 71,89% 20,30% 15,16% 8,35% 8,95% 3,95% -266,31% 13,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,64% 100,00% 100,00% 100,00% 94,12% 99,09% 63,10% 99,29%
Rörelsekapital/omsättning 12,47% -10,31% 50,18% 64,47% 25,09% 25,44% 21,99% 13,37% 12,83% 31,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,61% -16,13% 68,16% 61,56% 73,79% 42,68% 43,26% 38,71% 27,55% 57,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,41% -86,11% 198,59% 197,60% 265,42% 111,67% 77,05% 52,08% 39,16% 229,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...