Visa allt om Stora Värtan Förvaltning AB
Visa allt om Stora Värtan Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 282 68 59 47 42 88 1 180
Övrig omsättning - 105 126 - - - - 1 14 2
Rörelseresultat (EBIT) -68 -102 -124 -919 -1 186 -1 770 -1 895 -1 860 -1 257 -1 432
Resultat efter finansnetto 569 2 143 4 388 -386 -636 -1 660 -1 103 -1 352 -1 256 -1 418
Årets resultat 569 2 143 4 388 -386 -636 -1 660 -1 103 -1 352 -913 -773
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 955 8 984 16 481 15 298 15 452 16 823 20 416 23 948 886 595
Omsättningstillgångar 4 916 8 283 4 082 1 497 1 528 1 904 674 1 268 3 090 3 736
Tillgångar 15 871 17 267 20 564 16 795 16 980 18 728 21 089 25 216 3 976 4 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 226 16 657 17 513 13 126 13 511 15 647 19 307 21 509 2 861 2 892
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 900 2 300 1 800 1 933 1 265 3 401 0 0
Kortfristiga skulder 1 645 610 150 1 370 1 668 1 148 518 305 1 115 1 438
Skulder och eget kapital 15 871 17 267 20 564 16 795 16 980 18 728 21 089 25 216 3 976 4 330
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 390 600 616 480 450 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 255 0 0 0 0 0 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 240 212 321 318 308 182 195
Utdelning till aktieägare 1 000 3 000 3 000 0 0 1 000 2 000 1 100 0 0
Omsättning 0 105 126 282 68 59 47 43 102 1 182
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 282 68 59 47 42 88 590
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 510 624 990 1 016 898 60 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -68 -91 -105 -903 -1 165 -1 741 -1 864 -1 800 -1 211 -1 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% 314,71% 15,25% 25,53% 11,90% -52,27% -92,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -1,91% -3,30% -5,66% -5,01% -5,07% -31,54% -32,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -113,83% -823,53% -1 796,61% -2 248,94% -3 045,24% -1 425,00% -120,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 82,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -595,45% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 45,04% -205,88% 1 281,36% 331,91% 2 292,86% 2 244,32% 194,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,64% 96,47% 85,16% 78,15% 79,57% 83,55% 91,55% 85,30% 71,96% 66,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 298,84% 1 357,87% 2 721,33% 109,27% 91,61% 165,85% 130,12% 415,74% 277,13% 259,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...