Visa allt om Faringe Kött & Slakt AB
Visa allt om Faringe Kött & Slakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 45 402 45 965 41 066 33 124 33 834 41 531 33 542 27 187 17 708 18 352
Övrig omsättning 127 322 153 221 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 092 1 091 2 017 2 112 -678 540 2 768 1 789 783 -11
Resultat efter finansnetto 911 871 3 254 -6 -2 400 409 2 665 1 586 598 -144
Årets resultat 88 668 1 541 -6 -1 489 187 1 210 707 251 49
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 676 4 987 5 311 5 883 6 806 6 890 6 476 4 504 4 738 2 128
Omsättningstillgångar 10 651 10 746 9 420 5 832 2 880 6 669 4 534 3 535 2 335 1 347
Tillgångar 15 327 15 733 14 731 11 715 9 686 13 560 11 010 8 039 7 074 3 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 488 3 399 2 702 1 161 1 167 2 656 2 739 1 649 1 032 780
Obeskattade reserver 1 056 1 281 1 281 1 281 1 281 2 207 2 069 1 070 481 236
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 700 4 698 4 523 5 194 5 787 5 534 3 261 2 915 4 114 1 240
Kortfristiga skulder 7 083 6 354 6 223 4 078 1 450 3 163 2 940 2 404 1 446 1 217
Skulder och eget kapital 15 327 15 733 14 731 11 715 9 686 13 560 11 010 8 039 7 074 3 474
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 1 110 1 278 987 900 1 023
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 767 4 058 4 106 3 721 3 809 3 714 3 214 1 977 1 320 1 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 825 1 436 1 524 1 367 1 514 1 802 1 611 1 165 940 274
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 270 120 90 0
Omsättning 45 529 46 287 41 219 33 345 33 834 41 531 33 542 27 187 17 708 18 352
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 15 14 14 17 16 10 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 838 3 064 2 738 2 366 2 417 2 443 2 096 2 719 2 214 2 294
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 376 395 384 388 397 388 422 402 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 863 1 816 2 839 2 980 270 1 384 3 448 2 563 1 372 446
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,22% 11,93% 23,98% -2,10% -18,53% 23,82% 23,38% 53,53% -3,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,14% 6,98% 23,91% 2,30% -6,60% 4,00% 25,14% 22,37% 11,08% -0,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,41% 2,39% 8,58% 0,82% -1,89% 1,31% 8,25% 6,61% 4,43% -0,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,17% 30,04% 34,14% 37,78% 32,28% 36,83% 45,79% 40,64% 41,26% 34,28%
Rörelsekapital/omsättning 7,86% 9,56% 7,79% 5,30% 4,23% 8,44% 4,75% 4,16% 5,02% 0,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,13% 27,96% 25,13% 17,97% 21,80% 31,58% 38,73% 30,10% 19,48% 27,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,35% 151,05% 140,21% 122,09% 153,10% 182,20% 124,52% 127,91% 146,54% 106,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...