Visa allt om Panolin Scandinavia AB
Visa allt om Panolin Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 884 9 159 9 238 9 098 10 638 12 256 10 849 10 079 10 619 10 182
Övrig omsättning - - - - - - - - 34 -
Rörelseresultat (EBIT) -753 -1 288 -361 90 1 044 518 1 227 -773 576 609
Resultat efter finansnetto -753 -1 286 -365 86 1 042 783 1 288 -920 327 615
Årets resultat -753 -1 286 -365 61 749 547 1 106 -634 166 327
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 27 39 8 18 28 24 35 60 38
Omsättningstillgångar 5 487 4 906 4 630 6 264 5 084 6 762 6 750 2 848 3 931 3 932
Tillgångar 5 515 4 933 4 669 6 271 5 101 6 790 6 774 2 883 3 992 3 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 860 2 147 2 511 2 450 1 701 1 155 48 682 516
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 287 198
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 407 4 073 2 523 3 760 2 651 5 089 5 619 2 835 3 023 3 255
Skulder och eget kapital 5 515 4 933 4 669 6 271 5 101 6 790 6 774 2 883 3 992 3 969
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 902 800 730 987 444 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 495 1 465 1 383 474 351 263 48 44 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 504 478 448 446 374 294 227 55 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 884 9 159 9 238 9 098 10 638 12 256 10 849 10 079 10 653 10 182
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 471 3 053 3 079 4 549 5 319 6 128 5 425 5 040 10 619 10 182
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 694 673 929 934 790 599 638 580 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -743 -1 276 -353 100 1 054 533 1 238 -752 588 621
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,92% -0,86% 1,54% -14,48% -13,20% 12,97% 7,64% -5,09% 4,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,60% -26,05% -7,69% 1,44% 20,47% 11,68% 19,03% -26,81% 14,43% 15,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,59% -14,03% -3,89% 0,99% 9,81% 6,47% 11,88% -7,67% 5,42% 6,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,40% 6,93% 33,02% 28,84% 37,49% 25,56% 30,75% 29,07% 31,78% 32,21%
Rörelsekapital/omsättning 0,81% 9,09% 22,81% 27,52% 22,87% 13,65% 10,42% 0,13% 8,55% 6,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,96% 17,43% 45,98% 40,04% 48,03% 25,05% 17,05% 1,66% 22,26% 16,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,98% 55,51% 127,47% 121,62% 136,18% 120,89% 99,66% 54,53% 64,64% 69,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...