Visa allt om Specialistläkaren Björn Sonesson AB
Visa allt om Specialistläkaren Björn Sonesson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 356 3 310 2 324 1 709 1 424 1 190 937 1 198 1 320 354
Övrig omsättning 97 - 8 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 817 1 103 404 537 382 220 44 259 109 41
Resultat efter finansnetto 844 1 104 416 537 385 220 44 261 109 41
Årets resultat 480 638 234 291 208 164 52 137 56 29
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 350 345 367 376 68 7 9 20 31 31
Omsättningstillgångar 1 905 1 558 648 796 724 520 410 430 328 182
Tillgångar 2 255 1 903 1 015 1 173 793 527 420 450 359 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 970 884 401 458 367 309 195 243 186 131
Obeskattade reserver 905 686 406 296 159 60 67 96 29 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 379 333 208 419 267 158 158 111 144 83
Skulder och eget kapital 2 255 1 903 1 015 1 173 793 527 420 450 359 213
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 320 320 334 203 379 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 849 768 756 320 0 0 0 218 266 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 584 525 429 241 241 241 245 275 313 35
Utdelning till aktieägare 394 394 155 290 200 150 50 100 80 0
Omsättning 3 453 3 310 2 332 1 709 1 424 1 190 937 1 198 1 320 354
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 678 1 655 1 162 1 709 1 424 1 190 937 1 198 660 354
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 731 658 596 572 567 597 581 697 495 201
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 823 1 125 426 559 400 222 55 270 120 50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,39% 42,43% 35,99% 20,01% 19,66% 27,00% -21,79% -9,24% 272,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,43% 58,01% 41,08% 45,78% 48,55% 41,75% 10,48% 58,00% 30,36% 19,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,15% 33,35% 17,94% 31,42% 27,04% 18,49% 4,70% 21,79% 8,26% 11,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,43% 92,93% 93,33% 87,95% 92,21% 97,14% 99,36% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,47% 37,01% 18,93% 22,06% 32,09% 30,42% 26,89% 26,63% 13,94% 27,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,32% 74,57% 70,71% 57,64% 61,06% 67,02% 58,19% 69,36% 57,63% 61,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 496,31% 462,76% 301,92% 186,16% 267,04% 329,11% 259,49% 387,39% 227,78% 219,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...