Visa allt om Köks Design i Strömstad AB
Visa allt om Köks Design i Strömstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 419 6 262 4 580 11 848 9 055 8 113 7 715 6 787 6 469 3 995
Övrig omsättning - - - - 15 66 - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) -487 122 50 336 272 345 -77 176 111 -100
Resultat efter finansnetto -505 90 13 329 254 306 -103 133 62 -137
Årets resultat -335 50 9 254 136 161 1 34 50 -140
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 306 270 300 357 500 640 704 615 539 664
Omsättningstillgångar 792 2 202 1 369 535 1 117 1 064 833 1 121 868 837
Tillgångar 1 098 2 472 1 669 892 1 617 1 704 1 537 1 735 1 407 1 501
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 180 131 356 402 316 155 154 120 56
Obeskattade reserver 0 170 146 146 146 80 0 107 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 156 335 381 0 92 192 544 187 327 362
Kortfristiga skulder 841 1 787 1 011 390 977 1 116 838 1 287 959 1 084
Skulder och eget kapital 1 098 2 472 1 669 892 1 617 1 704 1 537 1 735 1 407 1 501
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 631 631 456 418 684 479
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 450 758 599 947 359 359 228 266 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 248 342 276 346 393 393 305 295 258 225
Utdelning till aktieägare 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 419 6 262 4 580 11 848 9 070 8 179 7 715 6 791 6 469 3 995
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 210 1 566 1 527 3 949 3 018 2 704 2 572 2 262 2 156 1 332
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 333 287 306 438 431 476 343 300 320 225
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -487 186 107 496 412 409 53 360 266 -32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,43% 36,72% -61,34% 30,84% 11,61% 5,16% 13,67% 4,92% 61,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -44,35% 5,06% 3,00% 38,23% 16,82% 20,25% -4,55% 10,20% 7,89% -6,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,02% 2,00% 1,09% 2,88% 3,00% 4,25% -0,91% 2,61% 1,72% -2,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,16% 33,63% 41,79% 24,34% 30,28% 35,07% 28,49% 28,85% 28,95% 39,10%
Rörelsekapital/omsättning -1,11% 6,63% 7,82% 1,22% 1,55% -0,64% -0,06% -2,45% -1,41% -6,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,11% 12,65% 14,67% 52,68% 31,52% 22,00% 10,08% 13,42% 8,53% 3,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,45% 110,58% 113,45% 87,95% 93,45% 76,34% 57,76% 44,52% 48,49% 49,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...