Visa allt om Söderberg & Partners Asset Management AB
Visa allt om Söderberg & Partners Asset Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 312 19 771 145 924 140 826 34 959 19 306 13 090
Övrig omsättning 1 019 2 507 3 150 2 989 188 4 - 81 881 41 656 22 522
Rörelseresultat (EBIT) -46 -37 -155 155 1 350 59 676 57 135 30 360 4 828 5 462
Resultat efter finansnetto -43 -47 5 914 20 490 59 676 57 135 30 360 5 377 5 774
Årets resultat 300 5 821 970 1 458 19 656 33 478 31 690 16 600 2 794 3 095
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 24 92 506 82 312 144 96
Omsättningstillgångar 30 839 39 387 41 281 51 221 79 009 43 723 110 023 62 543 28 862 19 428
Tillgångar 30 839 39 387 41 281 51 221 79 033 136 229 110 105 62 855 29 006 19 524
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 831 7 507 2 657 11 187 35 829 56 173 37 694 22 004 9 408 6 614
Obeskattade reserver 0 29 469 37 160 38 563 39 513 39 444 25 444 11 444 3 753 2 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 008 2 411 1 464 1 471 3 691 40 612 46 967 29 407 15 845 10 560
Skulder och eget kapital 30 839 39 387 41 281 51 221 79 033 136 229 110 105 62 855 29 006 19 524
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 48 0 1 172 1 512 1 678 1 387 892 665
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 252 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 116 6 403 6 087 19 456 13 063 10 778
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 15 0 520 3 011 2 916 9 397 6 802 3 633
Utdelning till aktieägare 0 5 976 971 9 500 26 100 40 000 14 500 16 001 4 004 0
Omsättning 1 019 2 507 3 150 3 301 19 959 145 928 140 826 116 840 60 962 35 612
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 3 13 12 31 25 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 6 590 11 225 11 736 1 128 772 935
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 508 889 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -46 -37 -155 179 1 376 59 708 57 171 30 426 4 847 5 477
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -98,42% -86,45% 3,62% 302,83% 81,08% 47,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 2,08% 26,13% 43,81% 51,89% 48,30% 18,69% 29,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 340,71% 104,44% 40,90% 40,57% 86,84% 28,07% 44,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 15 945,51% 380,95% 2,13% 44,78% 94,79% 67,42% 67,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,94% 77,42% 76,65% 80,56% 82,18% 62,57% 51,27% 48,43% 41,75% 42,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,31% 1 633,64% 2 819,74% 3 482,05% 2 140,59% 107,66% 234,26% 212,68% 182,15% 183,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...