Visa allt om Calpeda AB
Visa allt om Calpeda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 819 5 515 5 662 5 975 5 364 4 681 4 722 3 990 5 278 4 270
Övrig omsättning 5 - - 39 - - - - 41 -
Rörelseresultat (EBIT) 504 289 33 -18 197 335 179 47 76 251
Resultat efter finansnetto 504 289 32 -23 192 325 166 26 57 239
Årets resultat 276 227 10 27 93 179 136 11 13 122
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 6 8 10 17 81 154 229 305 176
Omsättningstillgångar 2 719 2 085 1 854 1 936 1 947 1 791 1 400 1 183 1 324 1 347
Tillgångar 2 722 2 091 1 862 1 946 1 964 1 872 1 554 1 412 1 628 1 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 802 626 419 409 382 364 305 169 158 288
Obeskattade reserver 317 182 192 183 243 190 114 137 129 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 22 75 124 173 131
Kortfristiga skulder 1 603 1 283 1 251 1 354 1 338 1 297 1 061 982 1 168 1 010
Skulder och eget kapital 2 722 2 091 1 862 1 946 1 964 1 872 1 554 1 412 1 628 1 523
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 760 631 267 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 773 781 796 799 574 27 121 523 247
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 319 272 273 255 201 274 267 336 223
Utdelning till aktieägare 150 100 20 0 0 75 120 0 0 100
Omsättning 7 824 5 515 5 662 6 014 5 364 4 681 4 722 3 990 5 319 4 270
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 955 1 379 1 416 1 494 1 341 1 560 1 574 1 330 1 759 2 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 364 271 283 280 270 256 367 329 385 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 506 291 35 0 261 408 253 123 135 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,78% -2,60% -5,24% 11,39% 14,59% -0,87% 18,35% -24,40% 23,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,52% 13,82% 1,83% -0,92% 10,03% 17,90% 11,52% 3,33% 4,67% 16,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,45% 5,24% 0,60% -0,30% 3,67% 7,16% 3,79% 1,18% 1,44% 5,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,99% 44,57% 40,37% 37,57% 45,13% 44,50% 45,11% 42,23% 38,52% 41,97%
Rörelsekapital/omsättning 14,27% 14,54% 10,65% 9,74% 11,35% 10,55% 7,18% 5,04% 2,96% 7,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,55% 36,73% 30,55% 28,35% 28,57% 26,92% 25,03% 19,12% 15,41% 23,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,16% 97,19% 90,97% 86,56% 87,22% 88,13% 74,46% 57,13% 53,08% 78,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...