Visa allt om Oscarssons Bilhandel i Mellerud AB
Visa allt om Oscarssons Bilhandel i Mellerud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 40 382 29 374 25 569 19 275 22 385 29 612 21 614 20 776 30 606 26 998
Övrig omsättning 537 529 464 282 404 415 308 344 182 176
Rörelseresultat (EBIT) 1 738 1 223 856 296 573 975 933 1 068 1 770 1 587
Resultat efter finansnetto 1 739 1 248 896 351 653 1 069 959 1 124 1 824 1 436
Årets resultat 1 174 919 779 382 617 531 513 633 953 725
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 71 105 249 272 516 390 299 313 403
Omsättningstillgångar 7 351 6 481 7 044 6 493 7 478 7 000 6 330 5 660 11 279 9 540
Tillgångar 7 398 6 552 7 148 6 742 7 750 7 516 6 720 5 959 11 592 9 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 963 3 529 4 610 3 831 4 698 4 081 3 550 3 037 2 779 1 826
Obeskattade reserver 2 015 1 785 1 720 1 836 2 016 2 217 1 890 1 645 1 423 944
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 154 154 6 444 6 204
Kortfristiga skulder 1 420 1 238 818 1 075 1 036 1 219 1 127 1 123 946 969
Skulder och eget kapital 7 398 6 552 7 148 6 742 7 750 7 516 6 720 5 959 11 592 9 943
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 745 731 683 672 624 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 710 1 467 1 392 1 376 600 595 413 566 651 621
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 880 752 676 667 649 644 606 682 627 580
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0
Omsättning 40 919 29 903 26 033 19 557 22 789 30 027 21 922 21 120 30 788 27 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 076 5 875 5 114 3 855 5 596 7 403 5 404 5 194 6 121 5 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 443 414 415 503 500 434 485 386 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 746 1 257 883 319 596 1 003 965 1 119 1 843 1 641
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,48% 14,88% 32,65% -13,89% -24,41% 37,00% 4,03% -32,12% 13,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,53% 19,06% 12,56% 5,21% 8,44% 14,28% 14,30% 22,42% 18,16% 17,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,31% 4,25% 3,51% 1,82% 2,92% 3,62% 4,45% 6,43% 6,88% 6,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,91% 14,55% 14,27% 15,95% 15,30% 12,69% 15,75% 18,01% 15,51% 16,44%
Rörelsekapital/omsättning 14,69% 17,85% 24,35% 28,11% 28,78% 19,52% 24,07% 21,84% 33,76% 31,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,81% 75,11% 83,26% 76,89% 79,79% 76,04% 73,56% 70,84% 32,81% 25,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 190,42% 223,75% 313,57% 314,70% 409,75% 250,37% 256,43% 322,62% 834,57% 528,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...