Visa allt om Hess Scandinavia AB
Visa allt om Hess Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 501 10 012 14 829 12 165 14 728 12 479 13 255 14 441 9 313 7 127
Övrig omsättning 77 92 73 115 106 145 177 109 138 38
Rörelseresultat (EBIT) -796 -803 731 938 1 076 911 511 613 293 -66
Resultat efter finansnetto -797 -800 731 807 816 1 075 609 383 227 -57
Årets resultat -797 -14 555 417 415 568 484 383 227 -57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 58 36 34 95 19 62 141 49 53
Omsättningstillgångar 4 534 4 516 7 766 7 479 8 536 5 709 7 645 4 322 5 404 2 990
Tillgångar 4 534 4 573 7 802 7 513 8 631 5 729 7 707 4 463 5 453 3 043
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 472 3 269 3 284 2 729 2 312 1 898 1 330 846 463 236
Obeskattade reserver 0 0 796 796 578 354 70 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 150 1 571 1 728 523 454 433
Kortfristiga skulder 2 062 1 305 3 723 3 989 4 592 1 907 4 580 3 094 4 537 2 374
Skulder och eget kapital 4 534 4 573 7 802 7 513 8 631 5 729 7 707 4 463 5 453 3 043
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 517 1 459 417 405 469 372 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 479 1 553 1 926 - 0 626 941 1 049 698 702
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 918 764 1 246 899 770 727 522 571 457 475
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 578 10 104 14 902 12 280 14 834 12 624 13 432 14 550 9 451 7 165
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 500 3 337 3 707 3 041 3 682 4 160 3 314 3 610 3 104 2 376
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 824 795 804 615 569 601 471 531 516 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -796 -803 731 942 1 086 924 524 642 311 -51
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,88% -32,48% 21,90% -17,40% 18,02% -5,85% -8,21% 55,06% 30,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,34% -17,30% 9,47% 12,66% 12,92% 19,44% 8,07% 14,45% 5,67% -1,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,49% -7,90% 4,98% 7,82% 7,57% 8,93% 4,69% 4,47% 3,32% -0,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,67% 35,14% 37,55% 43,04% 35,47% 33,41% 28,68% 32,37% 32,78% 36,73%
Rörelsekapital/omsättning 23,54% 32,07% 27,26% 28,69% 26,78% 30,47% 23,12% 8,50% 9,31% 8,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,52% 71,48% 50,05% 44,13% 31,72% 37,68% 17,93% 18,96% 8,49% 7,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,88% 346,05% 208,60% 187,49% 185,89% 299,37% 166,92% 139,69% 119,11% 125,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...