Visa allt om Hela Sveriges Assistans AB
Visa allt om Hela Sveriges Assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 112 183 102 307 99 877 92 649 84 369 85 342 91 726 86 061 63 655 44 378
Övrig omsättning 2 073 1 934 2 967 4 486 1 463 35 - 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 216 4 182 4 274 6 919 2 427 1 096 3 040 3 173 1 976 405
Resultat efter finansnetto 5 274 4 338 4 887 7 594 2 563 1 524 3 081 3 065 2 237 600
Årets resultat 3 212 1 870 3 077 4 370 1 380 979 1 677 1 548 1 188 309
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 345 22 554 21 984 21 130 11 912 5 511 4 744 1 164 972 972
Omsättningstillgångar 33 118 10 893 10 794 9 264 14 574 18 451 19 259 20 574 13 292 12 981
Tillgångar 34 463 33 448 32 778 30 395 26 486 23 962 24 003 21 738 14 264 13 953
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 736 10 524 9 504 7 277 3 757 3 227 2 948 1 671 1 523 735
Obeskattade reserver 7 038 6 487 6 072 5 200 3 311 2 724 2 561 1 804 920 378
Avsättningar (tkr) 0 0 0 797 1 651 2 465 1 460 1 001 87 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 689 16 436 17 202 17 120 17 767 15 545 17 033 17 262 11 734 12 840
Skulder och eget kapital 34 463 33 448 32 778 30 395 26 486 23 962 24 003 21 738 14 264 13 953
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 322 317 295 284 268 239 1 320 462 448 671
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 74 478 67 874 67 120 60 731 56 300 56 215 59 742 57 604 43 387 30 010
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 26 291 22 553 21 841 19 589 18 247 19 165 19 869 17 877 14 884 11 351
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 850 850 850 850 700 400 1 400 400
Omsättning 114 256 104 241 102 844 97 135 85 832 85 377 91 726 86 087 63 655 44 378
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 218 199 196 183 160 176 195 196 178 119
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 515 514 510 506 527 485 470 439 358 373
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 467 463 462 452 477 441 426 395 333 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 728 4 590 4 635 7 242 2 772 1 349 3 347 3 427 2 186 558
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,65% 2,43% 7,80% 9,81% -1,14% -6,96% 6,58% 35,20% 43,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,31% 12,97% 14,93% 24,98% 10,44% 6,36% 12,97% 14,79% 16,27% 4,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,70% 4,24% 4,90% 8,20% 3,28% 1,79% 3,39% 3,74% 3,65% 1,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,54% -5,42% -6,42% -8,48% -3,78% 3,41% 2,43% 3,85% 2,45% 0,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,98% 46,59% 43,44% 37,29% 23,40% 21,85% 20,15% 13,80% 15,32% 7,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,09% 66,28% 62,75% 54,11% 82,03% 118,69% 113,07% 119,19% 113,28% 101,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...