Visa allt om NÄBO Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 58 419 70 991 77 728 57 217 41 212 43 542 40 462 37 763 27 975 36 860
Övrig omsättning 230 100 - - - 105 39 51 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 319 2 546 2 361 1 668 36 1 657 620 543 -552 2 568
Resultat efter finansnetto 5 300 2 471 2 301 1 560 -112 1 384 287 165 -943 2 210
Årets resultat 3 025 2 010 1 743 1 116 -115 1 225 287 165 -943 2 210
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 879 3 831 3 896 3 539 3 314 3 609 3 584 3 661 3 857 3 039
Omsättningstillgångar 13 670 11 461 12 907 11 513 7 931 7 764 8 109 7 584 5 755 6 500
Tillgångar 18 550 15 292 16 803 15 052 11 245 11 374 11 693 11 245 9 612 9 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 946 2 636 2 625 2 082 967 1 831 606 320 154 114
Obeskattade reserver 1 430 0 144 104 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 821 400 580 745 3 190 1 589 3 724 3 478 4 093 4 175
Kortfristiga skulder 11 353 12 256 13 454 12 120 7 089 7 953 7 362 7 448 5 365 5 250
Skulder och eget kapital 18 550 15 292 16 803 15 052 11 245 11 374 11 693 11 245 9 612 9 539
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 9 399 7 442 7 127 8 017 7 828 8 028
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 3 521 2 826 2 753 2 676 2 633 2 627
Utdelning till aktieägare 1 500 715 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 58 649 71 091 77 728 57 217 41 212 43 647 40 501 37 814 27 975 36 860
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 31 33 31 25 22 21 23 24 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 947 2 290 2 355 1 846 1 648 1 979 1 927 1 642 1 166 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 551 562 486 523 537 550 468 439 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 680 2 867 2 672 1 932 277 1 899 847 801 -284 2 859
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,71% -8,67% 35,85% 38,84% -5,35% 7,61% 7,15% 34,99% -24,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,80% 16,65% 14,05% 11,08% 0,32% 14,57% 5,31% 4,88% -5,71% 26,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,15% 3,59% 3,04% 2,92% 0,09% 3,81% 1,53% 1,45% -1,96% 6,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,27% 33,33% 32,07% 36,11% 39,42% 38,72% 37,18% 37,59% 46,18% 44,74%
Rörelsekapital/omsättning 3,97% -1,12% -0,70% -1,06% 2,04% -0,43% 1,85% 0,36% 1,39% 3,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,68% 17,24% 16,29% 14,37% 8,60% 16,10% 5,18% 2,85% 1,60% 1,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,23% 88,52% 87,06% 83,70% 93,24% 78,18% 87,39% 78,80% 71,76% 95,87%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...