Visa allt om Active Creative Business Stenungsund AB
Visa allt om Active Creative Business Stenungsund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 068 1 014 839 218 1 509 2 577 2 135 243 140 112
Övrig omsättning - 5 36 910 - 150 - 816 1 468 1 388
Rörelseresultat (EBIT) 93 -120 128 922 149 418 236 -39 196 345
Resultat efter finansnetto 85 -130 128 1 190 98 349 -334 -89 101 249
Årets resultat 105 -1 123 843 98 349 -334 -89 101 249
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 495 406 406 412 277 303 294 35 212 302
Omsättningstillgångar 127 97 310 693 436 606 697 977 430 232
Tillgångar 622 503 716 1 105 713 908 991 1 012 642 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 110 111 -211 -1 054 -1 152 -1 501 -1 167 -1 078 -1 179
Obeskattade reserver 0 50 180 209 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 270 152 228 716 1 648 1 254 2 003 1 191 935 1 249
Kortfristiga skulder 137 191 197 392 119 806 489 989 786 463
Skulder och eget kapital 622 503 716 1 105 713 908 991 1 012 642 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 210 180 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 352 176 - 0 48 0 330 371 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 128 80 9 10 15 46 164 110 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 068 1 019 875 1 128 1 509 2 727 2 135 1 059 1 608 1 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 068 1 014 839 218 1 509 2 577 2 135 122 140 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 333 488 265 11 7 89 292 375 578 635
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 93 -120 128 922 149 418 271 46 332 481
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,33% 20,86% 284,86% - -41,44% 20,70% 778,60% 73,57% 25,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,95% -23,86% 18,02% 107,69% 21,04% 46,04% -26,44% -3,85% 30,53% 64,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,71% -11,83% 15,38% 545,87% 9,94% 16,22% -12,27% -16,05% 140,00% 308,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,35% 94,67% 95,71% 76,61% 55,93% 48,58% 57,38% 88,48% 87,14% 93,75%
Rörelsekapital/omsättning -0,94% -9,27% 13,47% 138,07% 21,01% -7,76% 9,74% -4,94% -254,29% -206,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,57% 29,62% 35,11% -4,34% -147,83% -126,87% -151,46% -115,32% -167,91% -220,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,70% 50,79% 157,36% 176,79% 46,22% 24,07% 50,51% 48,84% 54,71% 50,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...