Visa allt om Jonas Magnusson Fastighetsbyrå i Växjö AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 18 592 25 708 25 661 27 302 24 594 21 856 19 069 13 577 13 203 12 703
Övrig omsättning 259 326 277 212 339 172 221 283 214 242
Rörelseresultat (EBIT) 3 453 5 129 5 501 7 193 3 694 3 271 3 105 742 1 025 1 147
Resultat efter finansnetto 3 443 5 115 5 499 7 191 3 692 3 274 3 114 772 1 023 1 170
Årets resultat 3 714 3 062 5 911 5 546 2 839 2 501 1 840 527 547 891
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 116 124 185 251 172 332 647 942 1 380
Omsättningstillgångar 14 184 15 412 19 582 16 902 14 558 12 665 11 297 4 621 4 755 5 493
Tillgångar 14 295 15 528 19 707 17 087 14 809 12 837 11 629 5 268 5 697 6 873
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 093 3 379 6 227 5 911 3 165 2 816 2 145 834 877 1 215
Obeskattade reserver 0 1 300 0 2 205 2 216 2 197 2 150 1 573 1 719 1 748
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 203 10 849 13 480 8 971 9 428 7 824 7 334 2 861 3 101 3 909
Skulder och eget kapital 14 295 15 528 19 707 17 087 14 809 12 837 11 629 5 268 5 697 6 873
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 7 427 6 379 4 720 4 450 4 080
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 - 3 012 2 364 1 633 1 648 1 488
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 5 595 2 800 2 490 1 830 530 570 885
Omsättning 18 851 26 034 25 938 27 514 24 933 22 028 19 290 13 860 13 417 12 945
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 15 15 14 16 15 15 15 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 549 1 714 1 711 1 950 1 537 1 457 1 271 905 943 977
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 805 882 869 873 823 735 608 440 459 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 537 5 192 5 562 7 259 3 753 3 588 3 421 1 056 1 430 1 622
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,68% 0,18% -6,01% 11,01% 12,53% 14,62% 40,45% 2,83% 3,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,16% 33,03% 27,91% 42,10% 24,94% 25,50% 26,78% 14,64% 17,99% 17,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,57% 19,95% 21,44% 26,35% 15,02% 14,98% 16,33% 5,68% 7,76% 9,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,41% 17,75% 23,78% 29,05% 20,86% 22,15% 20,78% 12,96% 12,53% 12,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,63% 28,29% 31,60% 44,66% 33,04% 35,29% 32,87% 39,12% 37,63% 36,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,02% 142,06% 145,27% 188,41% 154,41% 161,87% 154,04% 161,52% 153,34% 140,52%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...