Visa allt om O.P. Sun System Aktiebolag
Visa allt om O.P. Sun System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 798 3 233 3 153 2 879 2 914 3 415 2 702 3 850 3 222 2 733
Övrig omsättning - - - - - - - - 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 53 57 37 7 108 176 38 131 161 40
Resultat efter finansnetto 12 15 2 -31 66 142 -2 84 105 13
Årets resultat 9 12 1 1 49 80 -2 60 96 13
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 7 14 21 28 17 36
Omsättningstillgångar 1 133 1 350 1 327 1 210 1 657 1 349 1 303 1 563 1 349 1 166
Tillgångar 1 133 1 350 1 327 1 210 1 664 1 363 1 324 1 591 1 366 1 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 184 175 163 212 212 313 232 235 175 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 257 484 402 468 479 127 366 392 509 566
Kortfristiga skulder 691 691 761 531 940 890 725 964 682 557
Skulder och eget kapital 1 133 1 350 1 327 1 210 1 664 1 363 1 324 1 591 1 366 1 201
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 590 796 579 536
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 739 799 665 658 628 636 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 318 334 293 269 271 283 254 362 218 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0
Omsättning 3 798 3 233 3 153 2 879 2 914 3 415 2 702 3 850 3 248 2 733
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 266 1 078 1 051 960 971 1 138 901 1 283 1 074 1 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 318 346 280 253 263 268 243 348 228 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 57 37 14 115 183 45 155 180 59
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,48% 2,54% 9,52% -1,20% -14,67% 26,39% -29,82% 19,49% 17,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,68% 4,22% 2,79% 0,58% 6,49% 12,91% 2,87% 8,23% 11,79% 3,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,40% 1,76% 1,17% 0,24% 3,71% 5,15% 1,41% 3,40% 5,00% 1,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,42% 52,49% 45,58% 54,81% 40,49% 50,13% 49,67% 52,83% 39,98% 41,64%
Rörelsekapital/omsättning 11,64% 20,38% 17,95% 23,58% 24,61% 13,44% 21,39% 15,56% 20,70% 22,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,24% 12,96% 12,28% 17,52% 14,25% 24,80% 17,52% 14,77% 12,81% 6,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,34% 38,35% 45,99% 41,24% 40,96% 21,91% 36,97% 48,13% 47,95% 97,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...