Visa allt om Dentaltjänst Syd AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 8 931 7 975 7 080 5 823 6 226 6 497 5 673 5 052 4 481 3 443
Övrig omsättning 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 071 753 747 410 363 838 601 432 286 659
Resultat efter finansnetto 1 098 754 751 419 358 835 617 408 255 651
Årets resultat 639 433 416 392 427 473 518 384 96 380
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 256 154 198 307 376 760 844 923 1 301 227
Omsättningstillgångar 2 400 1 646 1 498 1 102 1 325 1 322 869 810 677 1 062
Tillgångar 2 656 1 800 1 696 1 410 1 702 2 083 1 713 1 733 1 978 1 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 887 749 815 800 808 781 707 590 406 410
Obeskattade reserver 876 599 409 214 314 523 309 397 534 492
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 128 263 157 313 370 0
Kortfristiga skulder 892 452 471 396 452 517 540 433 668 387
Skulder och eget kapital 2 656 1 800 1 696 1 410 1 702 2 083 1 713 1 733 1 978 1 289
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 792 1 497 1 362 1 237 836
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 760 672 602 546 347
Utdelning till aktieägare 500 500 500 400 400 400 400 400 200 100
Omsättning 8 951 7 989 7 080 5 823 6 226 6 497 5 673 5 052 4 481 3 443
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 489 1 329 1 180 1 165 1 245 1 299 1 135 1 263 1 120 861
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 732 624 535 603 595 515 440 496 449 308
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 139 847 901 555 747 1 222 1 031 809 753 783
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,99% 12,64% 21,59% -6,47% -4,17% 14,52% 12,29% 12,74% 30,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,34% 41,83% 44,40% 30,21% 21,74% 40,61% 36,78% 24,99% 14,46% 51,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,29% 9,44% 10,64% 7,32% 5,94% 13,02% 11,11% 8,57% 6,38% 19,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,10% 76,97% 78,63% 81,99% 80,40% 76,79% 76,64% 77,34% 77,28% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,89% 14,97% 14,51% 12,12% 14,02% 12,39% 5,80% 7,46% 0,20% 19,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,12% 67,57% 66,86% 68,58% 61,86% 57,08% 55,34% 51,91% 40,42% 59,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,06% 364,16% 318,05% 278,28% 293,14% 255,71% 160,93% 187,07% 101,35% 274,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!