Visa allt om Elinc Sweden AB
Visa allt om Elinc Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 312 16 792 13 292 14 472 17 199 15 614 14 180 11 927 14 554 11 737
Övrig omsättning 9 50 10 50 93 69 - - 151 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 224 1 502 625 748 868 1 118 925 487 1 362 910
Resultat efter finansnetto 1 213 1 516 626 759 861 1 109 909 465 1 348 891
Årets resultat 1 122 1 188 731 580 422 790 470 496 701 461
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 494 454 245 197 250 352 192 127 179 264
Omsättningstillgångar 6 194 5 362 5 075 4 921 5 162 5 028 4 460 4 278 4 461 3 644
Tillgångar 6 688 5 816 5 319 5 118 5 412 5 380 4 653 4 405 4 640 3 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 421 2 799 2 111 1 881 1 651 1 729 1 339 1 269 1 273 922
Obeskattade reserver 245 490 490 840 840 595 595 350 580 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 837 17 91 9 41 219 194 511 60 280
Kortfristiga skulder 3 184 2 510 2 627 2 388 2 880 2 838 2 525 2 275 2 727 2 475
Skulder och eget kapital 6 688 5 816 5 319 5 118 5 412 5 380 4 653 4 405 4 640 3 908
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 547 525 512 480 485 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 658 3 663 3 882 4 361 4 808 3 857 3 080 2 811 3 589 2 827
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 681 1 673 1 710 1 839 2 187 1 777 1 474 1 362 1 705 1 428
Utdelning till aktieägare 2 000 1 500 500 500 350 500 400 400 500 350
Omsättning 17 321 16 842 13 302 14 522 17 292 15 683 14 180 11 927 14 705 11 737
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 12 13 15 13 10 10 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 574 1 527 1 108 1 113 1 147 1 201 1 418 1 193 1 213 1 174
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 504 489 496 520 486 524 483 486 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 377 1 692 750 854 969 1 239 1 012 616 1 475 1 018
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,10% 26,33% -8,15% -15,86% 10,15% 10,11% 18,89% -18,05% 24,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,39% 26,19% 11,84% 14,83% 16,06% 20,89% 19,88% 11,06% 29,61% 23,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,10% 9,07% 4,74% 5,24% 5,05% 7,20% 6,52% 4,08% 9,44% 7,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,86% 59,80% 70,01% 69,63% 68,21% 64,41% 64,76% 62,67% 68,87% 69,69%
Rörelsekapital/omsättning 17,39% 16,98% 18,42% 17,50% 13,27% 14,03% 13,65% 16,79% 11,91% 9,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,06% 54,70% 46,87% 49,55% 41,95% 40,29% 38,20% 34,66% 36,44% 27,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,35% 207,13% 187,29% 199,46% 173,02% 170,40% 168,79% 168,13% 158,31% 143,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...