Visa allt om Tyratronic Automation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 23 028 20 556 21 683 19 467 18 907 17 431 15 810 12 029 14 859 18 468
Övrig omsättning 436 894 0 49 139 67 22 1 012 19 613
Rörelseresultat (EBIT) 1 918 1 069 1 427 1 379 1 162 276 11 5 121 630
Resultat efter finansnetto 1 915 1 065 1 424 1 378 1 163 276 11 9 136 636
Årets resultat 1 113 611 873 873 669 162 54 0 191 410
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 17 55 57 102 113 167 187 142 213
Omsättningstillgångar 9 947 8 968 7 806 7 367 6 221 5 308 4 654 4 698 5 254 5 948
Tillgångar 9 958 8 985 7 861 7 423 6 323 5 421 4 821 4 885 5 396 6 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 189 2 076 2 266 2 092 2 119 1 451 1 288 1 234 1 233 1 042
Obeskattade reserver 1 979 1 487 1 212 919 691 409 346 411 415 546
Avsättningar (tkr) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 700 5 332 4 293 4 322 3 422 3 471 3 097 3 150 3 658 4 483
Skulder och eget kapital 9 958 8 985 7 861 7 423 6 323 5 421 4 821 4 885 5 396 6 161
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 984 5 232 4 872 4 750 5 903
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 1 834 2 454 1 974 2 048 2 418
Utdelning till aktieägare 0 0 800 0 400 0 0 0 0 0
Omsättning 23 464 21 450 21 683 19 516 19 046 17 498 15 832 13 041 14 878 19 081
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 12 13 13 13 12 12 11 12 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 645 1 713 1 668 1 497 1 454 1 453 1 318 1 094 1 238 1 231
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 629 666 661 646 582 585 627 615 618 602
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 923 1 086 1 452 1 424 1 226 330 72 69 192 740
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,03% -5,20% 11,38% 2,96% 8,47% 10,25% 31,43% -19,05% -19,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,26% 11,90% 18,15% 18,58% 18,39% 5,09% 0,25% 0,18% 2,54% 10,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,33% 5,20% 6,58% 7,08% 6,15% 1,58% 0,08% 0,07% 0,92% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,14% 47,55% 50,61% 58,23% 54,77% 47,95% 51,16% 60,04% 65,77% 58,02%
Rörelsekapital/omsättning 22,79% 17,69% 16,20% 15,64% 14,80% 10,54% 9,85% 12,87% 10,74% 7,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,53% 36,01% 40,85% 37,84% 42,04% 32,65% 32,31% 31,82% 28,52% 23,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,28% 134,49% 154,53% 160,48% 161,92% 123,02% 115,21% 134,16% 129,22% 119,45%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...