Visa allt om K A Maskiner AB
Visa allt om K A Maskiner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 425 267 514 380 1 468 1 720 2 200 836 1 234 1 248
Övrig omsättning 31 2 19 - - 66 - 3 - 16
Rörelseresultat (EBIT) 103 24 32 -316 -47 61 437 -116 177 23
Resultat efter finansnetto 103 24 31 -316 -53 57 436 -116 178 23
Årets resultat 102 28 57 -182 3 34 227 -46 25 16
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 38 59 133 269 338 278 238 285 240
Omsättningstillgångar 193 149 210 185 456 563 496 198 267 173
Tillgångar 308 187 269 318 725 901 775 436 553 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 213 161 234 176 359 355 322 95 141 115
Obeskattade reserver 6 6 9 35 169 227 217 73 143 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 78 0 0 58 0 0
Kortfristiga skulder 90 20 26 107 120 318 236 211 269 297
Skulder och eget kapital 308 187 269 318 725 901 775 436 553 413
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 574 258 198 66 176 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 77 37 66 199 0 521 666 240 304 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 10 4 7 36 183 196 229 83 114 146
Utdelning till aktieägare 100 50 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 456 269 533 380 1 468 1 786 2 200 839 1 234 1 264
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 3 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 425 267 514 380 489 573 550 279 411 416
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 105 45 82 191 168 262 275 141 213 281
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 131 42 62 -251 55 162 510 -56 221 66
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 59,18% -48,05% 35,26% -74,11% -14,65% -21,82% 163,16% -32,25% -1,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,44% 12,83% 11,90% -99,37% -6,48% 6,77% 56,39% -26,61% 32,19% 5,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,24% 8,99% 6,23% -83,16% -3,20% 3,55% 19,86% -13,88% 14,42% 1,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,76% 100,00% 100,00% 89,21% 98,23% 96,63% 98,41% 92,94% 90,76% 95,19%
Rörelsekapital/omsättning 24,24% 48,31% 35,80% 20,53% 22,89% 14,24% 11,82% -1,56% -0,16% -9,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,68% 88,60% 89,60% 63,46% 66,70% 57,97% 62,18% 33,84% 44,12% 27,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,44% 745,00% 807,69% 172,90% 380,00% 177,04% 210,17% 93,84% 99,26% 58,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...