Visa allt om Björn Borg AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 705 211 756 853 709 576 696 482 631 616 574 328 538 753 499 246 551 432 536 509
Övrig omsättning 28 796 22 202 7 205 7 773 6 954 10 170 5 744 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 33 694 51 365 71 003 55 367 64 196 58 592 55 950 21 160 69 786 83 706
Resultat efter finansnetto 17 579 48 693 74 028 51 398 63 469 57 560 63 148 24 849 68 877 84 626
Årets resultat 18 833 38 948 59 886 37 372 46 897 41 643 47 572 13 906 47 227 100 150
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 321 915 397 081 270 852 266 275 241 921 263 627 265 034 272 291 255 283 265 722
Omsättningstillgångar 297 103 302 131 320 064 274 424 296 503 314 798 344 580 344 279 439 106 284 578
Tillgångar 619 018 699 213 590 916 540 699 538 426 578 425 609 613 616 570 694 389 550 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 308 270 774 287 567 276 907 289 375 297 408 285 707 294 183 354 052 400 817
Minoritetsintressen -5 295 -5 890 -5 862 491 -272 -6 733 0 -13 533 -9 835 -3 854
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 39 694 0 0
Långfristiga skulder 173 991 286 507 196 718 190 874 52 691 216 801 239 381 217 042 267 813 76 293
Kortfristiga skulder 154 013 147 822 112 495 72 427 196 632 70 949 84 524 79 184 82 361 77 045
Skulder och eget kapital 619 018 699 213 590 918 540 699 538 426 578 425 609 613 616 570 694 389 550 300
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 15 783 15 187 14 446 12 427 13 403 17 325 11 562 11 981 8 611 7 110
Varav tantiem till styrelse & VD 0 1 004 970 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 77 235 89 401 87 389 93 246 60 272 56 564 58 141 61 439 55 568 33 727
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 33 107 36 733 32 688 28 638 27 383 27 086 23 262 26 915 20 435 16 998
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 734 007 779 055 716 781 704 255 638 570 584 498 544 497 499 246 551 432 536 509
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 192 213 213 212 133 132 129 159 139 131
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 673 3 553 3 331 3 285 4 749 4 351 4 176 3 140 3 967 4 095
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 706 642 655 791 803 795 631 609 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 74 540 108 592 79 880 65 273 70 993 65 184 64 827 21 160 74 726 100 871
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,82% 6,66% 1,88% 10,27% 9,97% 6,60% 7,91% -9,46% 2,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,51% 8,14% 13,15% 10,65% 13,34% 12,21% 12,91% 6,05% 11,89% 15,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,84% 7,52% 10,95% 8,27% 11,37% 12,30% 14,61% 7,48% 14,97% 16,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,46% 53,66% 57,36% 54,02% 50,26% 52,44% 52,94% 50,91% 50,17% 51,48%
Rörelsekapital/omsättning 20,29% 20,39% 29,25% 29,00% 15,81% 42,46% 48,27% 53,10% 64,69% 38,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,87% 38,73% 48,66% 51,21% 53,74% 51,42% 46,87% 47,71% 50,99% 72,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,81% 117,51% 160,45% 227,34% 116,47% 336,79% 359,90% 385,49% 489,82% 324,51%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 102 144 102 502 106 506 95 805 64 905 52 358 59 677 50 175 49 667 46 208
Övrig omsättning 1 059 2 499 815 5 040 3 964 5 624 639 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 19 367 -2 963 7 200 8 988 -24 265 -37 338 -24 145 -31 284 -26 925 -20 613
Resultat efter finansnetto -5 590 29 762 56 033 39 669 13 806 -9 003 31 584 10 201 35 881 101 898
Årets resultat -15 226 43 021 100 475 50 720 52 990 39 099 63 979 54 548 75 076 105 900
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 312 698 351 576 350 213 344 404 366 511 367 192 349 334 339 865 333 761 329 064
Omsättningstillgångar 891 933 779 824 692 267 572 283 472 370 452 629 458 932 370 968 358 994 330 922
Tillgångar 1 204 631 1 131 400 1 042 480 916 687 838 881 819 821 808 267 710 833 692 754 659 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 787 194 012 201 288 151 110 150 688 147 873 144 143 117 887 138 784 164 302
Obeskattade reserver 1 038 1 038 609 0 0 1 014 1 014 1 888 2 183 2 538
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 314 609 0
Långfristiga skulder 99 000 150 000 153 824 147 925 17 273 174 832 193 530 192 927 192 283 0
Kortfristiga skulder 925 806 786 350 686 759 617 652 670 921 496 103 469 581 397 817 358 895 493 146
Skulder och eget kapital 1 204 631 1 131 400 1 042 480 916 687 838 881 819 821 808 267 710 833 692 754 659 986
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 12 625 12 826 12 240 11 223 12 253 16 653 10 384 10 922 7 671 6 128
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 10 760 11 446 9 153 9 667 8 679 9 148 9 158 6 823 10 809 8 229
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 11 488 12 643 10 510 11 743 8 086 14 402 10 464 12 570 8 933 8 239
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 297 50 297 50 297 37 723 37 723 75 445 100 600
Omsättning 103 203 105 001 107 321 100 845 68 869 57 982 60 316 50 175 49 667 46 208
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 30 32 29 28 29 25 24 29 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 405 3 417 3 328 3 304 2 318 1 805 2 387 2 091 1 713 1 777
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 198 1 342 1 109 1 232 1 236 1 454 1 267 1 263 945 869
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 614 -867 8 941 10 384 -22 031 -35 465 -22 020 -29 001 -24 521 -18 357
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,35% -3,76% 11,17% 47,61% 23,96% -12,26% 18,94% 1,02% 7,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,11% 3,39% 6,18% 6,65% 4,32% 2,16% 7,41% 4,96% 8,77% 17,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,08% 37,44% 60,44% 63,61% 55,84% 33,79% 100,36% 70,22% 122,33% 254,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,89% 99,95% 96,40% 98,14% 98,51% 98,81%
Rörelsekapital/omsättning -33,16% -6,37% 5,17% -47,36% -305,91% -83,03% -17,84% -53,51% 0,20% -351,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,91% 17,22% 19,35% 16,48% 17,96% 18,13% 17,93% 16,79% 20,27% 25,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,34% 99,17% 100,80% 92,65% 70,41% 91,24% 97,73% 93,25% 100,03% 67,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!