Visa allt om Söderort Drift, Styr & Regler AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 369 161 325 44 2 235 2 546 4 272 5 116 3 156 1 873
Övrig omsättning 0 0 108 38 0 0 13 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 91 -36 168 -207 202 391 380 81 122 116
Resultat efter finansnetto 91 -36 168 -207 200 387 375 80 125 118
Årets resultat 80 -36 168 -207 305 221 214 83 67 65
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 19 28 105 134 224 291 23 0 0
Omsättningstillgångar 381 285 452 207 828 1 040 858 1 405 1 572 481
Tillgångar 391 304 480 312 962 1 264 1 149 1 428 1 572 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 311 231 367 200 657 552 455 291 273 206
Obeskattade reserver 50 50 50 50 50 244 144 48 77 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 20 20 98 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 24 63 63 235 448 451 1 089 1 222 230
Skulder och eget kapital 391 304 480 312 962 1 264 1 149 1 428 1 572 481
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 336 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 723 699 699 67 98
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 322 306 309 183 192
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 250 200 125 50 0 0
Omsättning 369 161 433 82 2 235 2 546 4 285 5 116 3 156 1 873
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 3 - 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 369 161 325 44 1 118 1 273 2 136 1 705 - 937
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 22 24 60 66 525 536 508 122 - 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 100 -27 177 -131 269 458 447 1 102 122 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 129,19% -50,46% 638,64% -98,03% -12,22% -40,40% -16,50% 62,10% 68,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,27% -11,84% 35,00% -66,35% 21,00% 30,93% 33,25% 5,67% 7,89% 24,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,66% -22,36% 51,69% -470,45% 9,04% 15,36% 8,94% 1,58% 3,93% 6,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,74% 83,85% 83,08% 84,09% 73,02% 71,84% 41,90% 47,30% 32,60% 55,15%
Rörelsekapital/omsättning 95,12% 162,11% 119,69% 327,27% 26,53% 23,25% 9,53% 6,18% 11,09% 13,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,51% 88,82% 84,58% 76,60% 72,35% 58,73% 49,38% 23,00% 20,98% 49,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 270,00% 1 187,50% 717,46% 322,22% 350,64% 230,80% 188,69% 127,46% 127,82% 204,35%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...