Visa allt om 4305626 Västerhaninge C AB
Visa allt om 4305626 Västerhaninge C AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 413 7 341 6 759 6 868 6 893 6 862 5 604 7 308 10 211 10 771
Övrig omsättning - 1 4 - 77 - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 206 139 135 172 329 458 294 -59 -255 347
Resultat efter finansnetto 206 139 135 170 333 461 290 -60 -229 365
Årets resultat 226 108 105 132 184 340 289 -60 -229 307
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 20 20 20 20 20 20 20 34 34
Omsättningstillgångar 1 228 1 154 1 139 1 129 1 248 1 253 975 726 1 645 1 861
Tillgångar 1 248 1 175 1 159 1 149 1 268 1 274 996 746 1 678 1 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 367 241 232 327 395 450 109 -180 -120 439
Obeskattade reserver 0 83 83 83 83 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 882 851 843 739 790 823 886 926 1 798 1 455
Skulder och eget kapital 1 248 1 175 1 159 1 149 1 268 1 274 996 746 1 678 1 894
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 310 96 168 288 249 228 273 520 618
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 598 726 700 527 457 409 653 843 518
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 263 205 251 265 217 200 255 435 290
Utdelning till aktieägare 100 100 100 200 200 239 0 0 0 330
Omsättning 7 413 7 342 6 763 6 868 6 970 6 862 5 604 7 308 10 213 10 771
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 3 2 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 853 1 835 2 253 2 289 2 298 2 287 2 802 1 462 1 702 2 154
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 281 293 340 373 360 308 419 236 300 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 206 139 135 172 329 458 294 -59 -255 347
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,98% 8,61% -1,59% -0,36% 0,45% 22,45% -23,32% -28,43% -5,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,51% 11,83% 11,65% 15,06% 26,26% 36,26% 29,52% -7,77% -13,47% 19,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,78% 1,89% 2,00% 2,52% 4,83% 6,73% 5,25% -0,79% -2,21% 3,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,27% 36,75% 36,37% 35,50% 38,43% 38,47% 39,15% 37,71% 39,50% 41,25%
Rörelsekapital/omsättning 4,67% 4,13% 4,38% 5,68% 6,64% 6,27% 1,59% -2,74% -1,50% 3,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,41% 26,02% 25,60% 34,09% 35,98% 35,32% 10,94% -24,13% -7,15% 23,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,30% 86,02% 87,66% 115,70% 105,70% 112,03% 66,48% 43,20% 62,12% 101,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...