Visa allt om Johan & Nyström Kafferostare & Tehandlare AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 161 607 162 016 231 280 228 060 165 516 131 459 123 461 86 525 77 900 89 402
Övrig omsättning 1 935 5 811 6 791 2 843 4 580 3 936 4 133 2 593 268 602
Rörelseresultat (EBIT) -6 766 -45 378 1 122 -12 425 -16 966 6 096 4 306 -427 412 3 426
Resultat efter finansnetto -6 000 -45 271 -6 205 -16 891 -16 158 6 206 3 922 -571 -18 3 356
Årets resultat -6 022 -35 985 190 -56 136 587 3 759 -103 30 870
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 140 111 247 129 518 138 697 146 015 23 090 6 229 3 151 4 025 4 053
Omsättningstillgångar 60 587 78 451 79 863 61 007 51 080 31 934 30 799 29 613 26 841 27 664
Tillgångar 152 727 189 698 209 381 199 704 197 095 55 024 37 028 32 763 30 866 31 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 937 15 959 11 896 11 706 11 762 10 567 9 855 7 179 7 282 7 252
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 8 262 2 963 3 864 4 242 4 823
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 83 304 95 427 122 638 114 564 84 748 10 973 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 59 486 78 312 74 847 73 434 100 585 25 222 24 210 21 719 19 342 19 643
Skulder och eget kapital 152 727 189 698 209 381 199 704 197 095 55 024 37 028 32 763 30 866 31 718
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 106 1 823 1 819 1 679 2 324 2 520 1 244 - 1 396 2 028
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 20 470 24 419 34 121 33 129 27 955 20 822 22 481 15 150 12 250 10 367
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 9 167 10 541 13 889 15 473 13 128 10 400 9 274 6 505 5 429 4 154
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 163 542 167 827 238 071 230 903 170 096 135 395 127 594 89 118 78 168 90 004
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 71 102 103 89 60 60 36 34 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 412 2 282 2 267 2 214 1 860 2 191 2 058 2 403 2 291 2 794
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 496 509 494 467 572 526 609 563 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 019 -16 945 14 538 11 891 -7 690 7 424 5 515 157 1 059 4 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,25% -29,95% 1,41% 37,79% 25,91% 6,48% 42,69% 11,07% -12,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,84% -23,72% 0,54% -6,04% -7,60% 11,45% 11,66% -0,96% 1,65% 11,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,74% -27,78% 0,49% -5,29% -9,05% 4,79% 3,50% -0,37% 0,65% 4,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,10% 26,36% 41,18% 41,77% 36,51% 45,53% 44,50% 40,55% 43,44% 37,90%
Rörelsekapital/omsättning 0,68% 0,09% 2,17% -5,45% -29,91% 5,11% 5,34% 9,12% 9,63% 8,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,51% 8,41% 5,68% 5,86% 5,97% 30,92% 32,86% 31,11% 34,31% 34,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,73% 57,94% 57,61% 46,27% 29,37% 70,44% 69,48% 84,44% 87,50% 82,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!