Visa allt om Målet AB
Visa allt om Målet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 515 121 1 750 3 156 2 829 7
Övrig omsättning 435 84 84 99 137 153 139 303 690 671
Rörelseresultat (EBIT) 360 -125 -21 -33 -22 -201 -331 -1 394 33 260
Resultat efter finansnetto 351 -137 -94 -202 -58 -220 -341 347 -66 183
Årets resultat 334 -137 -94 -202 -25 -230 -364 356 -32 138
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 833 1 630 1 553 1 610 1 692 1 731 1 126 4 792 4 869
Omsättningstillgångar 559 204 345 522 659 671 1 319 2 159 1 013 948
Tillgångar 559 1 037 1 975 2 075 2 269 2 363 3 050 3 285 5 804 5 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 525 591 1 128 1 222 1 424 1 449 1 879 2 363 2 127 2 260
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 33 23 0 9 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 415 786 786 777 811 843 397 3 030 3 188
Kortfristiga skulder 34 31 62 67 68 70 305 526 638 328
Skulder och eget kapital 559 1 037 1 975 2 075 2 269 2 363 3 050 3 285 5 804 5 817
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 53 122 365 350 23
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 120 0 471 600 554 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 2 43 0 225 1 590 328 17
Utdelning till aktieägare 400 400 400 0 0 0 200 120 120 100
Omsättning 435 84 84 99 652 274 1 889 3 459 3 519 678
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 - 2 1 4 5 4 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 258 121 438 631 707 7
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 75 78 207 514 314 40
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 360 -111 0 -16 21 -160 -257 -1 340 195 415
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% 325,62% -93,09% -44,55% 11,56% 40 314,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - -0,53% -7,74% -10,66% 13,12% 2,00% 6,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - -2,33% -151,24% -18,57% 13,66% 4,10% 5 142,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 61,94% 100,00% 44,34% 44,04% 43,62% -85,71%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 114,76% 496,69% 57,94% 51,74% 13,26% 8 857,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,92% 56,99% 57,11% 58,89% 62,76% 62,35% 62,16% 71,93% 36,76% 39,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 644,12% 625,81% 540,32% 764,18% 954,41% 944,29% 429,18% 392,02% 142,16% 278,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...