Visa allt om Spray i Värnamo AB
Visa allt om Spray i Värnamo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 167 2 067 2 238 2 390 2 724 2 349 2 541 2 452 2 545 2 357
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 4 -8 -85 80 -213 81 116 93 99
Resultat efter finansnetto 47 4 -8 -84 80 -213 80 115 87 89
Årets resultat 36 4 -8 -68 64 -88 63 42 2 71
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 15 19 15 37 60 94 140 170 188
Omsättningstillgångar 433 328 332 463 575 448 521 434 336 398
Tillgångar 444 343 351 478 611 508 615 575 506 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 119 114 122 190 127 214 151 110 178
Obeskattade reserver 8 0 0 0 16 0 125 133 80 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 24 59
Kortfristiga skulder 282 224 236 356 404 382 275 290 293 349
Skulder och eget kapital 444 343 351 478 611 508 615 575 506 586
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 271 283 243 433
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 925 839 864 880 1 058 8 967 711 591 675 397
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 347 301 321 375 378 301 226 235 277 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Omsättning 2 167 2 067 2 238 2 390 2 724 2 349 2 541 2 452 2 545 2 357
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 542 689 746 797 681 587 635 613 636 589
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 332 391 414 419 377 337 317 291 318 298
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 8 8 -64 103 -179 128 160 133 138
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,84% -7,64% -6,36% -12,26% 15,96% -7,56% 3,63% -3,65% 7,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,81% 1,17% -2,28% -17,57% 13,09% -41,93% 13,17% 20,17% 18,38% 16,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,22% 0,19% -0,36% -3,51% 2,94% -9,07% 3,19% 4,73% 3,65% 4,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,71% 79,54% 79,54% 72,51% 79,48% 75,14% 75,68% 75,45% 74,73% 75,14%
Rörelsekapital/omsättning 6,97% 5,03% 4,29% 4,48% 6,28% 2,81% 9,68% 5,87% 1,69% 2,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,32% 34,69% 32,48% 25,52% 33,03% 25,00% 49,78% 42,91% 33,12% 30,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,48% 56,70% 60,59% 75,00% 60,89% 33,25% 80,73% 60,34% 43,69% 67,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...