Visa allt om Attendo Kårlandagården AB
Visa allt om Attendo Kårlandagården AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 760 7 857 7 701 6 914 6 701 6 036 5 950 5 413 4 729 4 482
Övrig omsättning - - - 41 - - 91 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 553 1 010 1 320 1 109 851 556 741 617 580 540
Resultat efter finansnetto 536 968 1 224 998 695 416 640 494 417 488
Årets resultat 2 48 780 918 660 403 336 397 208 86
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 957 487 4 583 4 863 4 793 5 098 5 351 5 377 3 220 3 092
Omsättningstillgångar 1 492 2 538 1 649 1 132 1 321 980 1 010 982 751 604
Tillgångar 2 449 3 025 6 232 5 995 6 114 6 078 6 361 6 359 3 970 3 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 899 897 1 628 1 749 1 490 1 231 827 792 394 187
Obeskattade reserver 152 128 100 103 89 116 108 157 147 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 78 2 790 3 093 3 141 3 249 3 525 3 886 2 548 2 536
Kortfristiga skulder 1 371 1 923 1 714 1 050 1 394 1 482 1 901 1 525 880 889
Skulder och eget kapital 2 449 3 025 6 232 5 995 6 114 6 078 6 361 6 359 3 970 3 696
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 815 765 650 672 631 238
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 2 546 2 579 3 005 2 642 1 693 1 505 1 909 1 447 1 471 1 755
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 308 1 170 1 371 1 234 1 219 1 158 1 039 1 022 901 878
Utdelning till aktieägare 0 0 779 900 660 400 0 300 0 0
Omsättning 7 760 7 857 7 701 6 955 6 701 6 036 6 041 5 413 4 729 4 482
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 6 6 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 970 982 963 864 1 117 1 006 992 902 788 640
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 471 547 488 633 577 559 531 508 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 716 1 067 1 599 1 356 1 118 842 977 804 692 662
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,23% 2,03% 11,38% 3,18% 11,02% 1,45% 9,92% 14,46% 5,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,58% 33,39% 21,20% 18,57% 14,00% 9,15% 11,65% 9,75% 14,76% 14,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,13% 12,85% 17,15% 16,10% 12,77% 9,21% 12,45% 11,45% 12,39% 12,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,19% 97,14% 97,07% 97,02% 97,24% 96,74% 97,13% 96,75% 96,60% 99,15%
Rörelsekapital/omsättning 1,56% 7,83% -0,84% 1,19% -1,09% -8,32% -14,97% -10,03% -2,73% -6,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,55% 32,95% 27,37% 30,44% 25,44% 21,66% 14,25% 14,23% 12,59% 6,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,83% 131,98% 96,21% 107,81% 94,76% 66,13% 53,13% 64,39% 85,34% 67,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...