Visa allt om Stenger & Ibsen Construction Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Nettoomsättning 493 970 487 477 536 353 516 834 44 104 47 757 66 832 216 195 128 913 143 780
Övrig omsättning 406 8 721 12 351 6 304 0 29 700 85 0 38
Rörelseresultat (EBIT) 53 981 45 859 10 707 59 552 1 378 320 734 6 694 11 289 5 970
Resultat efter finansnetto 53 636 48 768 6 493 59 303 1 402 323 763 6 330 11 428 6 115
Årets resultat 32 346 30 473 5 997 47 803 1 090 984 2 649 7 735 7 557 2 631
Balansräkningar (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 148 3 678 8 353 6 069 2 487 835 1 442 2 165 1 454 1 391
Omsättningstillgångar 244 503 159 301 386 654 299 185 40 299 33 587 42 788 39 695 63 858 58 838
Tillgångar 247 651 162 979 395 007 305 254 42 786 34 422 44 230 41 860 65 312 60 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 175 82 830 61 356 70 359 22 556 21 466 20 482 17 833 22 098 20 541
Obeskattade reserver 25 109 12 652 1 752 4 028 6 022 6 022 6 987 9 646 13 280 11 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 135 367 67 497 331 898 230 867 14 208 6 934 16 761 14 381 29 934 28 484
Skulder och eget kapital 247 651 162 979 395 007 305 254 42 786 34 422 44 230 41 860 65 312 60 230
Löner & utdelning (tkr)
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
Löner till styrelse & VD 1 143 1 142 - - - 1 080 450 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 527 7 712 - - - 4 215 4 988 5 413 4 841 5 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 091 4 295 - - - 2 138 1 982 2 125 1 415 2 103
Utdelning till aktieägare 15 000 28 000 9 000 15 000 0 0 0 0 12 000 6 000
Omsättning 494 376 496 198 548 704 523 138 44 104 47 786 67 532 216 280 128 913 143 818
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 16 15 7 9 10 9 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 32 931 34 820 33 522 34 456 6 301 5 306 6 683 24 022 18 416 17 973
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 207 1 029 963 689 864 841 771 867 971 957
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 195 47 639 12 231 60 638 1 771 970 1 533 7 541 11 805 6 495
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,33% -9,11% 3,78% 1 071,85% -7,65% -28,54% -69,09% 67,71% -10,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,80% 30,27% 2,73% 19,51% 3,29% 0,95% 1,72% 16,29% 17,78% 10,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,93% 10,12% 2,01% 11,52% 3,19% 0,68% 1,14% 3,15% 9,01% 4,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,09% 18,83% 10,21% 13,22% 59,16% 55,81% 38,94% 11,71% 26,32% 21,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,11% 56,88% 15,88% 24,08% 63,70% 76,01% 58,63% 60,58% 48,82% 47,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,62% 236,01% 116,50% 129,59% 283,64% 484,38% 255,28% 276,02% 213,33% 206,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!