Visa allt om Macon AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 260 470 231 495 215 926 227 856 187 409 172 128 143 230 112 399 96 178 97 406
Övrig omsättning 140 156 361 609 2 028 189 593 919 62 35
Rörelseresultat (EBIT) 5 086 -1 970 11 363 21 629 15 337 9 544 6 598 7 035 5 757 11 153
Resultat efter finansnetto 5 415 2 831 10 765 21 143 14 800 8 979 5 855 6 412 5 273 10 953
Årets resultat 6 431 3 834 8 287 15 035 10 143 5 485 3 818 3 257 3 141 5 657
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 272 12 404 13 984 12 979 13 786 8 501 5 804 6 482 4 590 3 815
Omsättningstillgångar 72 923 80 106 66 428 75 571 53 399 34 980 28 411 23 190 25 959 27 732
Tillgångar 73 195 92 510 80 412 88 550 67 186 43 481 34 214 29 672 30 549 31 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 126 22 694 21 860 23 573 18 538 13 394 9 660 7 591 7 334 8 194
Obeskattade reserver 12 595 15 088 16 091 15 598 13 665 11 650 9 684 8 704 6 708 5 669
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50
Långfristiga skulder 0 200 1 080 2 996 3 939 578 1 109 2 688 4 049 4 445
Kortfristiga skulder 31 474 54 528 41 381 46 383 31 043 17 809 13 713 10 639 12 408 13 190
Skulder och eget kapital 73 195 92 510 80 412 88 550 67 186 43 481 34 214 29 672 30 549 31 547
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 3 470 3 567 2 784 2 359 2 416 2 030 1 780 1 626 1 412 2 442
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 65 414 61 657 61 040 57 321 55 345 50 283 44 757 35 323 29 865 28 355
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 029 27 865 27 186 24 680 23 001 21 373 18 358 13 673 11 430 10 765
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 5 000 10 000 5 000 1 750 1 750 3 000 4 000
Omsättning 260 610 231 651 216 287 228 465 189 437 172 317 143 823 113 318 96 240 97 441
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 132 121 126 123 116 120 101 86 73 75
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 973 1 913 1 714 1 852 1 616 1 434 1 418 1 307 1 318 1 299
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 781 809 763 717 726 687 683 628 625 592
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 208 112 13 372 23 704 17 281 11 050 7 988 8 106 6 630 11 912
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,52% 7,21% -5,24% 21,58% 8,88% 20,18% 27,43% 16,87% -1,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,66% 4,44% 14,39% 24,62% 22,86% 22,34% 19,34% 23,76% 18,95% 36,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,43% 1,78% 5,36% 9,57% 8,20% 5,64% 4,62% 6,27% 6,02% 11,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,91% 11,05% 11,60% 12,81% 11,93% 9,98% 10,26% 11,17% 14,09% 14,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,21% 37,25% 42,79% 40,36% 43,46% 51,70% 50,31% 47,20% 40,19% 39,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,08% 122,10% 132,50% 147,64% 149,81% 163,59% 175,69% 164,09% 170,54% 175,31%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...